Bilder: John Edlund ©.


Föreliggande rapport, Ei R2017:07, omfattar närmare 200 sidor och därmed är dunseffekten hög. Den mycket koncentrerade sammanfattningen som följer här är ett av de dokument som vi nu från Lokalkraft Sverige kommer att skärskåda närmare. Vi återkommer med analys och kommentarer i närtid men vill ändå fästa er uppmärksamhet på de kraftigt skärpta villkor som Ei vill ha samsyn omkring.

Uppdraget

Regeringen gav i slutet av 2016 Energimarknadsinspektionen (Ei) uppdraget att utveckla den nuvarande elnätsregleringen. I dagarna har Ei lämnat sitt förslag där presentationen gavs vid en pressträff. Här följer i sammandrag några av hörnpelarna i den argumentation som Ei använder sig av emot elnätsföretagen.

Förslaget

Bland förslagen framgår bland annat att:

 • Metoden för att beräkna elnätsföretagens avkastning ska regleras och att nya avskrivningstider ska gälla för elnätsanläggningar
 • Regleringen av elnätsföretagen ska bli tydligare och bättre än idag
 • Ändringar i ellagen som syftar till att skapa en tydligare och enklare lagstiftning

 

Bakomliggande bedömningar

 • Tidigare har metoderna för att beräkna elnätsföretagens avkastning på sitt kapital inte framgått tydligt av lagstiftningen. Detta har lett till osäkerhet, långa rättsprocesser och en möjlighet till för höga intäkter för elnätsföretagen.

 

Fokus på kunderna

 • Förslagen kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag och att elnätsföretagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen (Ei).

 

Vardagen för elnätsföretagen

 • I rapporten finns också en beskrivning av planerade och genomförda investeringar i elnäten och hur de relaterar till de prisökningar som skett de senaste åren

 

Varför behövs förändringarna i förslaget

 • Ei föreslår en mer detaljerad lagstiftning om hur en rimlig avkastning ska beräknas.
 • Den lagstiftning som gäller idag är otydlig och har lett till omfattande rättsprocesser.
 • Ei anser att utfallet i processerna inte lett till ett rimligt resultat.
 • Den avkastning som förvaltningsrätten fastställde var 28 procent högre än den som Ei beslutade om för perioden 2016-2019.
 • Ei anser också att avkastningen ska spegla aktuella förhållanden på kapitalmarknaderna justerat till den risknivå som svenska elnätsföretag har.

Avskrivningstider

 • Tidigare byggde beräkningarna på prognoser.
 • Det förslag vi nu lämnar innebär att avkastningen i stället ska bygga på verkligt utfall för tillsynsperioden. Det skulle, med dagens marknadsförutsättningar, innebära att elnätsföretagens tillåtna avkastning för 2016 och 2017 skulle bli cirka 2,0 respektive 2,5 procent. Det kan jämföras med de 5,85 procent som förvaltningsrätten fastställde, säger Anne Vadasz Nilsson.
 • Ei:s förslag går ut på att den så kallade WACC-metoden även i fortsättningen ska användas för att beräkna en rimlig avkastning.
 • Ei föreslår också att de flesta av de ingående parametrarna ska regleras i detalj i en förordning.
 • I regleringen av elnätsföretagen används avskrivningstider för att fördela kapitalkostnader över tid.
 • Ei föreslår en uppdelning av avskrivningstiderna mellan traditionella anläggningar och ny smart teknik.
 • Traditionella anläggningar får längre avskrivningstid och ny teknik får kortare avskrivningstid.
 • Förslaget innebär totalt sett att elnätsanläggningar kommer att utnyttjas under en längre tid.
 • Ei föreslår också att den schablonregel, för att bestämma åldern på elnätsanläggningar med okänd ålder (38-årsregeln), som nu finns i regelverket tas bort.

Konsekvenser för elnätsföretagen

 • Väsentlig sänkning av tillåten avkastning.
 • Risk för fluktuering i det kortsiktiga perspektivet.
 • Det handlar inte om att pricka en långsiktig avkastningsnivå som är rimlig utan mer om att se hur ekonomin allmänt sett utvecklas just nu.
 • Avskrivningstiderna delas också mellan ”det smarta” med kortare avskrivningstider och de långsiktiga normala/traditionella nätinvesteringarna med längre avskrivningstider.

 

Ei:s bedömning om Elnätsföretagens investeringar

 • Granskningen visar att de investeringar som elnätsföretagen planerar att genomföra under perioden 2016-2019 ligger något högre än föregående period.
 • De faktiskt genomförda investeringarna under 2016 och den enkätundersökning som Ei genomfört visar däremot att elnätsföretagen sannolikt inte kommer att nå den planerade investeringsnivån.
 • De planerade investeringarna motsvarar prishöjningar på cirka 1 procent per år. Detta kan jämföras med de höjningar på 6-8 procent per år som flera elnätföretag gjort.
 • Kostnaderna för planerade investeringar kan därför bara till en begränsad del förklara de prisökningar som har gjorts.

 

Ändringar i ellagen för en enklare och tydligare lagstiftning

 • Ei föreslår flera ändringar i ellagen som syftar till att skapa tydligare och enklare regler.
 • Förslagen innebär bland annat mer begränsade möjligheter för företagen att ansökan om ändrad intäktsram och ändrade regler för hur länge företagen får överföra outnyttjat intäktsutrymme från tidigare perioder.
 • Ei föreslår också strängare regler för de företag som tar ut för höga intäkter.

Nästa steg

 • Ei:s rapport till regeringen innebär att regeringen måste ta ställning till om förslagen är bra och lämpliga att genomföra eller inte.
 • Vi kan förvänta oss att regeringen nu avser inhämta synpunkter på Ei: förslag
 • Sakfrågan och tidsaxeln är spännande. Vill regeringen gå till beslut redan våren 2018? Finns det något i förslaget som kan bedömas vara partiskiljande? Eller kommer fullständig enighet att råda?
 • Om förslaget antas av regeringen kan en ny reglering börja gälla för nästa tlilsynsperiod 2020-2023.

 

 

Loading map ...

Välkommen i gemenskapen!

Om LokalKraft

Nyheter

Kalendarium

 • Just nu finns inget inlagt i kalendern.

Länkar

Energiföretagen Sverige: 
www.energiforetagen.se

Energimarknadsinspektionen: 
www.ei.se

Lokalkraft i Finland: 
www.lokalkraft.fi

Besök

 • 10537Läsningar totalt:
 • 6773Besökare totalt:
 • 0Besökare online nu:

Nyhetsbrev!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Det är helt gratis och du kan avsluta prenumerationen när du vill via en länk i utskicket.Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Notiser

Arbetsgrupper:

 

 • Tariffstruktur
  Samordningsansvar:
  Johan Lundqvist
  Hur kan ”morgondagens” tariffstruktur utformas för lokalnät?

 

 • Stödsystem/felanmä-
  lan utanför arbetstid
  Samordningsansvar:
  vakant
  Minimera svarstider och effektivisera verksamhet.

 

 • Teknikutveckling
  Samordningsansvar:
  Anders Mannikoff
  Workshopen i jan 2017 var startskottet.

 

 • Effektgränsen 1500 kW
  Samordningsansvar:
  Mats Mattsson
  Pågående ärenden med stor betydelse för det samlade kundkollektivet.

 

 • Småskaligt och Regelverket
  Samordningsansvar:
  Tord Rixborn

 

 • Markvärdering
  Samordningsansvar:
  vakant
  Intrångsregler och ekonomisk ersättning /uppdatering

 

In- och utloggning