Lokalkraft Sverige
Meny

Välkommen till Lokalkraft - aktuellt

Missa inte årets stämma & Energidagar

Energidagar_2019_knistad.png För att vi ska kunna garantera övernattning på Knistad Konferens i samband med årets föreningsstämma och Energidagar behöver vi din och dina kollegors anmälan senast den 28 mars. Du har detalj konferensprogram och anmälningsinformation via denna länk till program och anmälan

Ta till vara tillfället att få del av en rad aktuella ämnen och möjligheten att nätverka med branschkollegor!

Kammarrätten ger elnätsföretagen rätt i frågan om ”överrullning” av outnyttjat utrymme i intäktsramen

Kammarrätten har nu avgjort frågan om möjligheten för elnätsföretagen att ta med sig en outnyttjad intäktsram in i ytterligare en tillsynsperiod. Ei har hävdat att det inte ska vara möjligt och de hade därför överklagat den dom som tidigare avkunnats i förvaltningsrätten. Kammarrätten avslog nu överklagan vilket innebär att elnätsföretagen ges rätt i sin tolkning av regelverket.

Kortfattat innebär kammarrättens dom att i det fall att ett företag inte hunnit utnyttja sin intäktsram för perioden 2012–2015, har företaget möjlighet att ta med sig det outnyttjade beloppet två perioder, det vill säga till perioden 2016–2019 och perioden 2020–2023.

Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadazs Nilsson säger på Ei:s hemsida att man inte kommer att överklaga kammarrättens dom vilket innebär att branschen nu äntligen vet vad som kommer att gälla. Branschens tolkning har med detta fastställts vara i enlighet med gällande lagstiftning.

Den som vill läsa domen i sin helhet kan följa denna länk till domen

Lokalkraft i möte med Ei:s stf GD, Tony Rosten

Tony_Skovde.jpg Ett 30-tal LKS-medlemmar samlades den 16 januari i Skövde till dialogdag kring regelverket som styr elnätsverksamheten. Inbjuden till mötet var Tony Rosten som gav våra medlemmar en mycket värdefull genomgång av dagens regelverk, förändringar som är på gång och även en del spaning in i en lite mer avlägsen framtid där tämligen färska EU-initiativ kan komma att påverka även en svensk verklighet.

Mötet präglades av stor öppenhet och vi som var där fick en mycket bred genomgång av dagens och morgondagens regelverksrelaterade frågor. Länken nedan leder till ett referat från möte.

Referat dialogmötet

Dialogmöte med Energimarknadsinspektionen

Lokalkraft Sveriges styrelseordförande Mikael Larsson medverkande den 21 november i ett dialogmöte med Ei kring frågor kopplade till tillståndsgivning för elledningar 21 nov 2018.

Mötet präglades av ömsesidigt intresse av att få till en smidig process i hanteringen av tillståndsärenden. Båda parter fick möjligheter att beskriva sin syn på var problem kan finnas med dagens arbetssätt. Hur kan ansökningar om tillstånd bli mer fullständiga och hur kan hela processen snabbas upp.

Du kan läsa ett referat från mötet om du följer denna länk

Ei hade tagit fram en presentation kring tillståndsfrågornas hantering som du kan ta del av genom att följa denna länk till presentationen

Ny förordning ger incitament att byta fungerande anläggningar

Regeringen har beslutat om en ny förordning om intäktsram för elnäts- verksamhet. I kommentarerna till förordningen har det svepandes talats om att elnätskunderna kan räkna med runt en tusenlapp i sänkta nätavgifter när vi går in i nästa regleringsperiod från år 2020. Den siffan är inte applicerbar på varje enskilt elnätsbolag. För kunderna till Lokalkrafts medlemmar, där nätavgifterna utvecklats tämligen modest över senare år, kan kunderna utgå ifrån en fortsatt tämligen stabil situation vad gäller elnätskostnaderna.

Den nya förordningen innehåller förutom detaljerade regler för hur räntan ska beräknas även andra delar som kommer att få stor betydelse för en del bolag. Bland annat nya regler för tillåten avkastning på äldre anläggningsdelar. Följ denna länk om du vill veta mer.

Energimyndighetens solelportal för dig som vill veta mer om solel

Funderar du på om solceller är något för dig? Energimyndigheten har lanserat vad de kallar solelportalen. Där samlas information och ges en oberoende vägledning inför beslut om solel. Följ denna länk så når du Energimyndighetens information om solel. Tänk på att ta kontakt med din lokala nätägare för eventuellt kompletterande information innan du drar igång ditt eget solelprojekt.

Lokalkrafts remissvar gällande incitament i elnätsregleringen

Lokalkraft Sverige har avgivit remissvar på denna remiss till Ei. I korthet vi anser att elnätsregleringen ska ses i ett helhetssammanhang. Den ska ses som en del av hela elsystemet i Sverige. Incitament i regleringen som leder till suboptimering ska undvikas. För elkunderna är det helheten av elhandelspris, elnätpris och skatter som är viktigt. Kundens kostnad för elnätet är bara en liten del av hela kostnaden för elen. Det är därför osannolikt att mindre ekonomiska incitament till kunderna att anpassa sin elanvändning efter vad som kan vara bra för elnätet verkligen leder till att kunderna agerar.

Regleringen bör vara sådan att det finns möjligheter för elnätsföretagen att agera så att de kan påverka utfallet av incitamenten. Så är dock inte fallet med några av de incitament Ei föreslår i denna rapport.

Det viktigaste måttet på om elnätsföretaget agerar torde vara hur nöjda kunderna är. Hur kunderna uppfattar att elnätsföretagen agerar bör därför påverka intäktsramarna. Ei bör ta fram en metod för att kunna ta hänsyn till befintliga undersökningar av kundnöjdheten i regleringen.

Du kan ta del av det fullständiga remissvaret genom att följa denna länk

Tidningen Din Energi nominerad till publishingpriset!

Tidningen "Din Energi", som i dag ett 20-tal av Lokalkrafts medlemmar använder som del i sin kundkommunikation, har mycket välförtjänt nominerats som en av totalt åtta kandidater att ta hem priset i klassen kundtidningar B2C. Kan det räcka ända fram? Den 7 november får vi svaret.

Kapacitetsbrist - en ny elnätsdebatt?

Årets Almedalsvecka var energipolitiskt tämligen lugn. Med energiuppgörelsen från år 2016 råder det enighet om de stora linjerna i svensk energipolitik. Men jag noterade att en delvis ny fråga börjat diskuteras. En fråga som det tidigare knappast varit någon diskussion om. Det gäller elnätens kapacitet. Det handlar alltså inte om hur elnätspriserna ska regleras utan om över huvud taget våra elnät har kapacitet nog att klara de framväxande elbehoven!

På Second Opinion Energi har Kalle Karlsson den 11 juli intervjuat Svenska Kraftnäts Niclas Damsgaard kring dessa frågor. Följ denna länk så kan du ta del av resonemangen Länk till Second Opinion . Jag skulle bli mycket förvånad om vi inte här har början till en ny elnätsdebatt. Det är min huvudspaning från årets Almedalsvecka.

Bosse Andersson, Lokalkraft

Lokalkraftsmedlem i dialog om elnätsregleringen

Ale El, en av Lokalkrafts medlemmar har genom sin vd Stefan Brandt, medverkat vid ett möte med Miljö- och energidepartementet för att diskutera framtida intäktsramar för landets elnätsföretag. Diskussionerna om hur den framtida elnätsregleringen ska se ut har pågått länge och det är utan tvekan värdefullt att Lokalkraft på detta sätt kan ta plats i diskussionerna. Stefan blev efter mötet på departementet intervjuad av tidningen Alekuriren om mötet.

– Det känns roligt att Ale El fick den möjligheten och för mig personligen uppskattar jag att få det förtroendet, säger Brandt till Alekuriren. Du kan läsa mer om mötet via denna länk till Alekurirens artikel.

Energidagarna i Knistad

Knistad_2018.jpg Medlemskretsen och andra intresserade av Lokalkrafts verksamhet har varit samlade för två välfyllda halvdagar på Knistad. Intresset var stort, programmet lockade och vi samlade drygt 60 personer till de båda halvdagarna.

Detta är väldigt roligt säger Bosse Andersson, nytillträdd VD sedan ett par månader och fortsätter: Vi har lyckats få till oss spjutspetskompetens på flera högaktuella områden. Vi återkommer på nyhetsplats med mera information, såväl från den ordinarie föreningsstämman som själva konferensprogrammet.

Under förmiddagen dag 1 genomfördes ordinarie föreningsstämma där bland annat styrelsen för det kommande verksamhetsåret valdes. Styrelsen leds av Mikael Larsson Västra Orust ordförande, Mats Andersson Grästorp vice ordförande, Göran Andersson Österlen (nyvald), Kjell Sjöberg Boo, Tord Rixborn Modity, Anders Mannikoff Herrljunga och Susanne Malm LEVA i Lysekil (nyvald).

Lokalkraft i debatten

Nya föreskrifter om nättariffer

Anders Pettersson, Lokalkraft, skriver på Second Opinion om viktiga frågeställningar kopplade till att nya föreskrifter om hur nättariffer ska utformas, nu ska tas fram. Syftet är att främja ett effektivt utnyttjande av elnäten. Därom råder inga delade meningar men vad behöver beaktas? Hur hjälper vi kunden att förstå? Utgångspunkten måste vara att utgå från elkundernas perspektiv. Det hela är inte helt lätt för den oinvigde. Du finner hela artikeln via denna länk till artikeln. debatt Second Opinion

Dra inte alla eldistributörer över en kam!

Det är inte rimligt att låta regleringspendeln nu slå så långt åt andra hållet att även elnätsägare som verkligen hållit igen kläms åt. När alla eldistributörer mer eller mindre dras över en kam kan en ny reglerregim med tiden äventyra möjligheterna att upprätthålla en nödvändig elnätskvalitet skriver Bosse Andersson, VD i Lokalkraft Sverige. Du kan ta del av hela artikeln via denna länk: debatt Second Opinion

Gör omtag på elmarknadsmodellen!

Anders Pettersson, Lokalkrafts elnätsexpert ställer på Second Opinion Energi den brännande frågan - hur ska elmarknaden organiseras så att den på ett effektivt sätt kan uppfylla kundernas och samhällets krav på en säker elförsörjning till en rimlig kostnad? Anders konstaterar att frågan har utretts under en följd av år men detta till trots - ännu finns inte alla svar framme. Slutsatsen blir att det behövs ett omtag, den elhandlarcentriska marknadsmodellen är inte lösningen, bredda ansatsen och sök kundvänliga lösningar!
Läs mer här

Reglering för långsiktig utveckling av elnäten

Elnätsbranschen står inför stora utmaningar när nu elnätsregleringen ses över. Debatten om elnäten har varit mycket ploariserad men vi måste eftersträva långsiktiga och rimliga spelregler som gör att elnätsverksamheten kan utvecklas och möta de utmaningar som ligger i en ny elproduktionsstruktur med ett ökande mått av volatilitet. Anders Pettersson och Bosse Andersson, elnätsexpert respektive VD i Lokalkraft utvecklar sina tankar om den nya elnätsregleringen i två artiklar på Second Opinion Energi.

Läs mer här del två läser du här

Program och inbjudan till Energidagarna 2019

Energidagar_2019_knistad.png

Du kommer väl på Energidagarna 2019? Stämma före lunch följs av ett dygns konferensprogram med alle- handa aktualiteter den 11 - 12 april 2019 . Klicka på denna länk till inbjudan så får du upp inbjudan med uppgifter om hur du anmäler dig och kollegor till evenemanget.!

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Boo Energi, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in