Lokalkraft Sverige
Meny

Välkommen till Lokalkraft - aktuellt

Dialog med Ei om tillståndsgivning för elledningar

Energimarknadsinspektionen avdelning Tillstånd och Prövning bjuder in Lokal Kraft till dialog för att tillsammans med andra från branschen diskutera tillståndsgivning för elledningar, den 21 november 2018.
På agendan står följande;
- Dialog kring tillståndsprocessen, hur Ei jobbar, lyssna på hur vi ser på tillståndsprocessen och diskutera aktuella frågor.
- Ei tar tacksamt emot frågor och önskemål om vad vi tycker är viktigt att ta upp under den här delen.
- Lokal Kraft bereds tillfälle att hålla ett kortare anförande eller presentera något, anmäls i förväg.

Dialogen kommer också att ägnas åt att gemensamt gå igenom och diskuterar vilka kompletteringar Ei har begärt i koncessionsansökningar de senaste två åren. Hur och på vilket sätt Ei kan minska behovet av att begära kompletteringar. Mao så att ansökan bli mer fullständig från början, vilket skulle snabba på tillståndsprocessen.

För att kunna ha en hög kvalité på dialogen behöver Lokal Krafts få in medlemmars syn på tillståndsansökningar och hur Ei har hanterat dessa.. Har du synpunkter du vill få framförda så kan du ringa 070 9413889 till Bosse Andersson på Lokalkrafts kansli eller också kan du mejla dina synpunkter till info@lokalkraft.se. Under mötet hos Ei kommer vi att vara företrädda av vår ordförande Mikael Larsson.

Ny förordning ger incitament att byta fungerande anläggningar

Regeringen har beslutat om en ny förordning om intäktsram för elnäts- verksamhet. I kommentarerna till förordningen har det svepandes talats om att elnätskunderna kan räkna med runt en tusenlapp i sänkta nätavgifter när vi går in i nästa regleringsperiod från år 2020. Den siffan är inte applicerbar på varje enskilt elnätsbolag. För kunderna till Lokalkrafts medlemmar, där nätavgifterna utvecklats tämligen modest över senare år, kan kunderna utgå ifrån en fortsatt tämligen stabil situation vad gäller elnätskostnaderna.

Den nya förordningen innehåller förutom detaljerade regler för hur räntan ska beräknas även andra delar som kommer att få stor betydelse för en del bolag. Bland annat nya regler för tillåten avkastning på äldre anläggningsdelar. Följ denna länk om du vill veta mer.

Energimyndighetens solelportal för dig som vill veta mer om solel

Funderar du på om solceller är något för dig? Energimyndigheten har lanserat vad de kallar solelportalen. Där samlas information och ges en oberoende vägledning inför beslut om solel. Följ denna länk så når du Energimyndighetens information om solel. Tänk på att ta kontakt med din lokala nätägare för eventuellt kompletterande information innan du drar igång ditt eget solelprojekt.

Lokalkrafts remissvar gällande incitament i elnätsregleringen

Lokalkraft Sverige har avgivit remissvar på denna remiss till Ei. I korthet vi anser att elnätsregleringen ska ses i ett helhetssammanhang. Den ska ses som en del av hela elsystemet i Sverige. Incitament i regleringen som leder till suboptimering ska undvikas. För elkunderna är det helheten av elhandelspris, elnätpris och skatter som är viktigt. Kundens kostnad för elnätet är bara en liten del av hela kostnaden för elen. Det är därför osannolikt att mindre ekonomiska incitament till kunderna att anpassa sin elanvändning efter vad som kan vara bra för elnätet verkligen leder till att kunderna agerar.

Regleringen bör vara sådan att det finns möjligheter för elnätsföretagen att agera så att de kan påverka utfallet av incitamenten. Så är dock inte fallet med några av de incitament Ei föreslår i denna rapport.

Det viktigaste måttet på om elnätsföretaget agerar torde vara hur nöjda kunderna är. Hur kunderna uppfattar att elnätsföretagen agerar bör därför påverka intäktsramarna. Ei bör ta fram en metod för att kunna ta hänsyn till befintliga undersökningar av kundnöjdheten i regleringen.

Du kan ta del av det fullständiga remissvaret genom att följa denna länk

Tidningen Din Energi nominerad till publishingpriset!

Tidningen "Din Energi", som i dag ett 20-tal av Lokalkrafts medlemmar använder som del i sin kundkommunikation, har mycket välförtjänt nominerats som en av totalt åtta kandidater att ta hem priset i klassen kundtidningar B2C. Kan det räcka ända fram? Den 7 november får vi svaret.

Kapacitetsbrist - en ny elnätsdebatt?

Årets Almedalsvecka var energipolitiskt tämligen lugn. Med energiuppgörelsen från år 2016 råder det enighet om de stora linjerna i svensk energipolitik. Men jag noterade att en delvis ny fråga börjat diskuteras. En fråga som det tidigare knappast varit någon diskussion om. Det gäller elnätens kapacitet. Det handlar alltså inte om hur elnätspriserna ska regleras utan om över huvud taget våra elnät har kapacitet nog att klara de framväxande elbehoven!

På Second Opinion Energi har Kalle Karlsson den 11 juli intervjuat Svenska Kraftnäts Niclas Damsgaard kring dessa frågor. Följ denna länk så kan du ta del av resonemangen Länk till Second Opinion . Jag skulle bli mycket förvånad om vi inte här har början till en ny elnätsdebatt. Det är min huvudspaning från årets Almedalsvecka.

Bosse Andersson, Lokalkraft

Lokalkraftsmedlem i dialog om elnätsregleringen

Ale El, en av Lokalkrafts medlemmar har genom sin vd Stefan Brandt, medverkat vid ett möte med Miljö- och energidepartementet för att diskutera framtida intäktsramar för landets elnätsföretag. Diskussionerna om hur den framtida elnätsregleringen ska se ut har pågått länge och det är utan tvekan värdefullt att Lokalkraft på detta sätt kan ta plats i diskussionerna. Stefan blev efter mötet på departementet intervjuad av tidningen Alekuriren om mötet.

– Det känns roligt att Ale El fick den möjligheten och för mig personligen uppskattar jag att få det förtroendet, säger Brandt till Alekuriren. Du kan läsa mer om mötet via denna länk till Alekurirens artikel.

Energidagarna i Knistad

Knistad_2018.jpg Medlemskretsen och andra intresserade av Lokalkrafts verksamhet har varit samlade för två välfyllda halvdagar på Knistad. Intresset var stort, programmet lockade och vi samlade drygt 60 personer till de båda halvdagarna.

Detta är väldigt roligt säger Bosse Andersson, nytillträdd VD sedan ett par månader och fortsätter: Vi har lyckats få till oss spjutspetskompetens på flera högaktuella områden. Vi återkommer på nyhetsplats med mera information, såväl från den ordinarie föreningsstämman som själva konferensprogrammet.

Under förmiddagen dag 1 genomfördes ordinarie föreningsstämma där bland annat styrelsen för det kommande verksamhetsåret valdes. Styrelsen leds av Mikael Larsson Västra Orust ordförande, Mats Andersson Grästorp vice ordförande, Göran Andersson Österlen (nyvald), Kjell Sjöberg Boo, Tord Rixborn Modity, Anders Mannikoff Herrljunga och Susanne Malm LEVA i Lysekil (nyvald).

Lokalkraft i debatten

Dra inte alla eldistributörer över en kam!

Det är inte rimligt att låta regleringspendeln nu slå så långt åt andra hållet att även elnätsägare som verkligen hållit igen kläms åt. När alla eldistributörer mer eller mindre dras över en kam kan en ny reglerregim med tiden äventyra möjligheterna att upprätthålla en nödvändig elnätskvalitet skriver Bosse Andersson, VD i Lokalkraft Sverige. Du kan ta del av hela artikeln via denna länk: debatt Second Opinion

Gör omtag på elmarknadsmodellen!

Anders Pettersson, Lokalkrafts elnätsexpert ställer på Second Opinion Energi den brännande frågan - hur ska elmarknaden organiseras så att den på ett effektivt sätt kan uppfylla kundernas och samhällets krav på en säker elförsörjning till en rimlig kostnad? Anders konstaterar att frågan har utretts under en följd av år men detta till trots - ännu finns inte alla svar framme. Slutsatsen blir att det behövs ett omtag, den elhandlarcentriska marknadsmodellen är inte lösningen, bredda ansatsen och sök kundvänliga lösningar!
Läs mer här

Reglering för långsiktig utveckling av elnäten

Elnätsbranschen står inför stora utmaningar när nu elnätsregleringen ses över. Debatten om elnäten har varit mycket ploariserad men vi måste eftersträva långsiktiga och rimliga spelregler som gör att elnätsverksamheten kan utvecklas och möta de utmaningar som ligger i en ny elproduktionsstruktur med ett ökande mått av volatilitet. Anders Pettersson och Bosse Andersson, elnätsexpert respektive VD i Lokalkraft utvecklar sina tankar om den nya elnätsregleringen i två artiklar på Second Opinion Energi.

Läs mer här del två läser du här

Energidagarna 2019

Energidagar_2019_knistad.png

Du kommer väl på Energidagarna 2019? Stämma före lunch följs av ett dygns konferensprogram med alle- handa aktualiteter så håll den 11 - 12 april 2019 fri i din kalender för intressanta branschdagar ihop med dina kollegor. Formell inbjudan till stämma och program för konferens- delen kommer senare. Du är varmt välkommen!

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Boo Energi, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in