Meny

Finskt samarbete

Träff Finland & Sverige Lokalkraft

Den 2 oktober möttes vi för att tillsammans ha dialog om hur vi skall kunna bemöta framtidens utmaningar. Med på mötet var Toivo Hurme Verksamhetsledare LKF, Anders Mannikoff och Mikael Larsson.

Toivo informerade om hur de ser på Elhandlarcentrisk marknadsmodellen, ambitionen är att hålla isär faktureringen men om kund önskar få ”en faktura” så är deras förslag att nätbolaget svarar för faktureringen. HUB’en i Finland beräknas vara i drift 2022 kvartal 1.

Från LKF medlemskap i GEODE framkommer det att EU-kommissionen kommer att ha ett starkt miljöfokus under kommande mandatperiod.

Det är ett avvaktande intresse i frågan om hur den nya DSO-organisationen som EU-kommissionen mer eller mindre har beordrat skapandet av ska bemannas. LKF ser gärna att vi enas om representation som vi båda kan stödja.

Avsiktsförklaring undertecknad mellan Lokalkraft Finland och Lokalkraft Sverige

Organisationerna verkar i sina respektive länder för att möjliggöra fungerande framtida levnads- och utvecklingsmöjligheter för sådana små och medelstora energiföretag som verkar geografiskt lokalt. Företagen är lokalt ägda och sätter värdet för kundnytta främst genom att skapa kund- och samhällsnytta nära kunden.

underskrift.jpg Såväl internationella som nationella politiska strömningar påverkar de lokala energibolagens verksamhetsmöjligheter. Paikallisvoima rf (Lokalkraft Finland) och Lokalkraft Sverige arbetar för att tillsammans kunna möta framtidens utmaningar. Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige ser därför att en samlad röst i Norden stärker det politiska inflytandet i såväl respektive hemland som inom EU. Lokalkraftsorganisationerna förutsätter att den gemensamma rösten från medlemsföretagen och deras kunder också stärker politikernas mandat att agera.

Politikerna bör i grunden ha samma mål att nå som Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige, dvs att det skall finnas ett mångsidigt näringsliv med lokalt verksamma konkurrenskraftiga företag och en skäligt prissatt och leveranssäker energi. För Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige är en hög servicegrad och en värdig kundtillvaro viktigt.

Paikallisvoima Ry (Lokalkraft Finland) och Lokalkraft Sverige har med denna avsiktsförklaring fastställt att organisationerna;

- agerar i samma sak och mot gemensamt uppställda mål.

- rådfrågar varandra innan ställningstaganden för att tillsammans uppnå en gemensam röst och högre slagkraft i debatten på såväl Nordisk som EU nivå.

- kan använda sig av varandra enligt separat överenskommelse som referens i sitt land, i Norden och inom EU för att uppnå högre slagkraft i debatten.

- arbetar för ett närmare samarbete organisationerna emellan för att bli en respekterad diskussions- och remisspart i sitt land, i Norden och inom EU.

- i sin kommunikation ska kunna använda respektive lands numerär gällande antal medlemsföretag, vilka medlemsföretag, antal nät-/elhandelskunder, antal övriga kunder, total ledningslängd, etc. för att visa representationen bland verksamhetens kunder.

Vill du läsa mer om Lokalkraft Finland så kan du nyttja denna länk: Lokalkraft Finland

Höstmöte 20 oktober

Välkommen till Höstmöte den 20 oktober i Herrljunga

Vi får höra:
Niclas Damsgaard, Chefsstrateg Svk informera om elsituationen i vinter
Charlotte Simonsson, Teknikchef, Härryda Energi berätta hur de arbetar för attklara utmaningarna i en expansiv kommun
Per Lindvall, ekonomijournalist som bevakar energifrågorna ge sin syn på Energipolitiken efter valet
Tord Rixborn, Styrelseledamot i Lokalkraft Sverige med mångårig erfarenhet av elhandel siar om hur vintern blir för en elhandlare
Lars Nordström, professor, KTH och tidigare styrelseledamot i Boo Energi
(medlem i Lokalkraft Sverige), berättar om vad han ser som utmaningar i elsystemet och vilka av dessa vi har lösningar på men inte använder och vad som fortfarande är lite klurigt.
Staffan Wikstedt, Energimarknadsinspektionen informerar om nya regler för elnätsföretag och vad som händer i elnätsregleringen

Inbjudan och anmälan finns här

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2022

Den 7 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Medlemsmöte med Helene Biström om Sveriges elutmaningar

kriegers-flak_1x1_357x357_90.jpg ”Alla fossilfria energislag kommer att behövas. Om vi ska uppnå net zero koldioxidutsläpp så snart som möjligt så behöver vi kärnkraft.” Det sa Helene Biström, chef för Vattenfalls vind- och solkraft samt batteriutveckling, när hon träffade Lokalkraft Sveriges medlemmar vid ett samtal på webben den 15 oktober.

Helene menar också att elen måste ha en prissättning som hushållen upplever som överkomlig, för att inte förtroendet för den rådande elmarknadsmodellen ska skadas allvarligt. För att åstadkomma detta behöver överföringskapaciteten i Sverige bli mycket bättre och tillstånd till nya vindkraftsetableringar underlättas.

Stora förhoppningar knyts till den havsbaserade vindkraften. Helene Biström berättade att den installerade havsbaserade vindkraften i Europa ska fyrdubblas till år 2030 från idag och återigen fyrdubblas till år 2050. ”För den situation när kusterna inte räcker till så pågår redan utveckling av teknik för att etablera flytande parker längre ut till havs.”

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277