Lokalkraft Sverige
Meny

Finskt samarbete

Träff Finland & Sverige Lokalkraft

Den 2 oktober möttes vi för att tillsammans ha dialog om hur vi skall kunna bemöta framtidens utmaningar. Med på mötet var Toivo Hurme Verksamhetsledare LKF, Anders Mannikoff och Mikael Larsson.

Toivo informerade om hur de ser på Elhandlarcentrisk marknadsmodellen, ambitionen är att hålla isär faktureringen men om kund önskar få ”en faktura” så är deras förslag att nätbolaget svarar för faktureringen. HUB’en i Finland beräknas vara i drift 2022 kvartal 1.

Från LKF medlemskap i GEODE framkommer det att EU-kommissionen kommer att ha ett starkt miljöfokus under kommande mandatperiod.

Det är ett avvaktande intresse i frågan om hur den nya DSO-organisationen som EU-kommissionen mer eller mindre har beordrat skapandet av ska bemannas. LKF ser gärna att vi enas om representation som vi båda kan stödja.

Avsiktsförklaring undertecknad mellan Lokalkraft Finland och Lokalkraft Sverige

Organisationerna verkar i sina respektive länder för att möjliggöra fungerande framtida levnads- och utvecklingsmöjligheter för sådana små och medelstora energiföretag som verkar geografiskt lokalt. Företagen är lokalt ägda och sätter värdet för kundnytta främst genom att skapa kund- och samhällsnytta nära kunden.

underskrift.jpg Såväl internationella som nationella politiska strömningar påverkar de lokala energibolagens verksamhetsmöjligheter. Paikallisvoima rf (Lokalkraft Finland) och Lokalkraft Sverige arbetar för att tillsammans kunna möta framtidens utmaningar. Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige ser därför att en samlad röst i Norden stärker det politiska inflytandet i såväl respektive hemland som inom EU. Lokalkraftsorganisationerna förutsätter att den gemensamma rösten från medlemsföretagen och deras kunder också stärker politikernas mandat att agera.

Politikerna bör i grunden ha samma mål att nå som Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige, dvs att det skall finnas ett mångsidigt näringsliv med lokalt verksamma konkurrenskraftiga företag och en skäligt prissatt och leveranssäker energi. För Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige är en hög servicegrad och en värdig kundtillvaro viktigt.

Paikallisvoima Ry (Lokalkraft Finland) och Lokalkraft Sverige har med denna avsiktsförklaring fastställt att organisationerna;

- agerar i samma sak och mot gemensamt uppställda mål.

- rådfrågar varandra innan ställningstaganden för att tillsammans uppnå en gemensam röst och högre slagkraft i debatten på såväl Nordisk som EU nivå.

- kan använda sig av varandra enligt separat överenskommelse som referens i sitt land, i Norden och inom EU för att uppnå högre slagkraft i debatten.

- arbetar för ett närmare samarbete organisationerna emellan för att bli en respekterad diskussions- och remisspart i sitt land, i Norden och inom EU.

- i sin kommunikation ska kunna använda respektive lands numerär gällande antal medlemsföretag, vilka medlemsföretag, antal nät-/elhandelskunder, antal övriga kunder, total ledningslängd, etc. för att visa representationen bland verksamhetens kunder.

Vill du läsa mer om Lokalkraft Finland så kan du nyttja denna länk: Lokalkraft Finland

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.