Meny

Remissvar

Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet

Lokalkraft Sveriges synpunkter på Energimarknadsinspektionens promemoria "Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet" finns här

Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Lokalkraft Sverige har besvarat rubricerad remiss. Remissvaret finns här

Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

En helhetsöversyn av elmarknaden behövs. Elmarknaden utformades utgående från situationen för mer än 30 år sedan. Elmarknadsmodellen behöver utformas för att klara dagens och morgondagens behov. De senaste åren har vi sett att alltfler verksamheter ser elektrifiering som nödvändig för att minska användningen av fossil energi.

Sverige behöver en elmarknad som utgår från kundernas behov av en säker elförsörjning både vad gäller produktion, transmission och distribution. Såväl dagens elmarknadsmodell som regleringen av elnätsföretagen behöver ses över i ljuset av det framtida behovet av el i samhället.

Det finns ett stort behov kontinuerliga analyser av hur leveranssäkerheten i systemet som helhet ser ut. Det behöver fastställas vilka aktörer som ska göra vad för att ta fram underlag för att beräkna leveranssäkerheten och förtydliga vad de olika aktörerna ska göra för att säkerställa en tillräckligt hög leveranssäkerhet.

Det är dags att bestämma hur hög leveranssäkerhet vi ska ha i Sverige och vem som har ansvaret för att kunderna ska få den el de behöver. Utan mål och ansvar kommer energimarknaden att fortsätta vara ett lapptäcke av kortsiktiga politiska åtgärder.

Hela remissvaret finns här

Överrullning av underintäkt från 2012 - 2015

Lokalkraft Sverige betonar vikten av att rapporteringen som föreslås i promemorian inte ska bli administrativt betungande för elnätsföretagen. I övrigt hänvisa Lokalkraft till ett tidigare remissvar gällande underintäkten frå 2012 - 2015.

Remissvaret finns här

Det tidigare remissvaret finns här

Introducerandet av elavtal till juridiska personer på Elpriskollen.

Lokalkraft Sverige har inget att erinra mot förslaget till ändring av EIFS 2013:7.

Ei anger som ett motiv för att utöka Elpriskollen till att omfatta elavtal för juridiska personer att Ei ofta mottar klagomål från småföretagare som genom telefonförsäljning tecknat elavtal och där avtalet inte motsvarar det som utlovats över telefon. Det är ett vällovligt syfte men den föreslagna föreskriftsändringen lär inte komma till rätta med problemet.

Hela remissvaret finns här

14 sep 2020 Förslag om lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Lokalkraft Sverige anser att förslaget om att införa lokaliseringssignaler i elnätstariffer inte ska genomföras. Vi anser detta trots att vi tolkar förslaget som att det enbart innebär en möjlighet, inte en skyldighet, för elnätsföretagen införa lokaliseringssignaler.

Skulle förslaget trots allt införas i ellagen är det viktigt att det blir tydligt att det endast omfattar tariffer i nätkoncession för område och att det är elnätsföretaget som beslutar när och var eventuella lokaliseringssignaler i tarifferna ska finnas.

En bredare utredning om hur stor effektproblematiken är och vilka metoder som finns för att kunna lösa den behövs innan beslut om lagändringar i detta avseende införs.

Hela remissvaret finns här

5 juli 2020 Remissvar Elsäkerhetsverket

Yttrande över Remiss av Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompabilitet och om ändring
av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervaknings-avgift och elsäkerhetsavgift
Lokalkraft Sverige anser att arbetet med EMC är viktigt. Finansieringen av arbetet behöver därför säkerställas.
Lokalkraft Sverige är däremot tveksamma till att det lämpligaste sättet att finansiera EMC-arbetet är att införa ytterligare en avgift. Elkunderna har svårt att förstå dagens tre myndighetsavgifter på elnätsfakturan. Att införa ytterligare en avgift, som för de flesta kunder bara är 0,22 kr, kommer att leda till en onödigt komplicerad elnätsfaktura. Lokalkraft Sverige föreslår därför att det i stället förtydligas att elsäkerhetsavgiften får användas för att finansiera arbetet med EMC.
Hela remissvaret

5 juni 2020 Lokalkraft Sveriges remissvar på implementeringen av Ren Energi för alla

Utgångspunkten i CEP är att det finns en välfungerande marknad med kommersiella parter som tillhandahåller olika tjänster till konkurrenskraftiga priser och på marknadsmässiga villkor, samt att elnätbolagen endast skall vara aktörer som faciliterar detta åt andra marknadsaktörer. Denna utgångspunkt skulle kunna ifrågasättas utifrån de senaste trenderna på energimarknaden som visar tydligt på att den mest stabila och långvariga aktören på energimarknaden kommer att vara elnätsföretaget. Men även om Lokalkraft Sverige inte beaktar dessa trender är det uppenbart att en sådan marknadsinriktad inställning endast fungerar i en ”idealisk marknad”. Lokalkraft Sverige kan inte se att den inre marknaden för energi och den svenska energimarknaden är idealisk.

Genom att begränsa elnätsföretagens verksamhetsområde vill lagstiftaren skydda konsumenterna. Men inom områden där det inte finns kommersiella aktörer har detta agerande motsatt effekt då det inte expanderar och byggs, vilket drabbar konsumenterna. Detta ser Lokalkraft Sverige till exempel på landsbygden där det är till största del ekonomiska föreningar och kommunala elnätsbolag som bygger ut laddningsinfrastruktur eftersom kommersiella aktörer inte ser en tillräckligt stor affärspotential.

I rapporten föreslår Ei hur det nya elmarknadsdirektivet, vissa bestämmelser i förnybarhetsdirektivet, elmarknadsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen ska införas i svensk rätt. Lokalkraft Sveriges yttrande fokuserar på direktivbestämmelserna.

Viktigt är att erfarenheter från hela landet tas tillvara i den vidare utvecklingen av föreskrifterna!
Följ länken för att se hela remissvaret
Ren Energi för alla

4 maj 2020 Lokalkraft Sveriges remissvar gällande incitament i förhandsregleringen

En förutsättning för att incitamenten i regleringen ska påverka elnätsföretagens verkliga intäkter är att företagen tar ut så stor intäkt som möjligt av kunderna. De elnätsföretags vars intäkter är klart lägre än intäktsramen kommer inte att påverkas av om incitamenten gör att intäktsramen justeras vare sig uppåt eller neråt.

Lokalkraft Sverige anser att sättet som intäktsramarna fastställs borde kunna utvecklas så att en enklare modell med färre indata används för de elnätsföretag som inte utnyttjar hela intäktsramen. Dessa elnätsföretag är i praktiken självreglerande och detta borde Ei kunna dra nytta av.


Läs hela remissvaret genom att trycka på länken nedan.

länktext

4 maj 2020 Lokalkraft Sveriges remissvar gällande investeringsutrymme

Lokalkraft Sverige stöder förslaget på ett investeringsutrymme. Men vi anser att begränsningen till att investeringsutrymmet bara får användas för investeringar under åren 2020 – 2027 är för kort. Perioden bör förlängas till att omfatta åtminstone två reglerperioder till. Många av våra medlemmar är ekonomiska föreningar och kommunalt ägda företag. Dessa elnätsföretags intäkter har hittills varit lägre än vad intäktsramen medger eftersom elnätsföretagens ägare prioriterar låga avgifter för kunderna istället för maximal avkastning. De lär i många fall inte utnyttja hela investeringsutrymmet under åren fram till 2027 men skulle kunna få behov att utnyttja det efterföljande reglerperioder.

Läs hela remissvaret genom att trycka på länken.

länktext

Lokalkrafts remissvar gällande incitament i elnätsregleringen

Lokalkraft Sverige har avgivit remissvar på denna remiss till Ei. I korthet vi anser att elnätsregleringen ska ses i ett helhetssammanhang. Den ska ses som en del av hela elsystemet i Sverige. Incitament i regleringen som leder till suboptimering ska undvikas. För elkunderna är det helheten av elhandelspris, elnätpris och skatter som är viktigt. Kundens kostnad för elnätet är bara en liten del av hela kostnaden för elen. Det är därför osannolikt att mindre ekonomiska incitament till kunderna att anpassa sin elanvändning efter vad som kan vara bra för elnätet verkligen leder till att kunderna agerar.

Regleringen bör vara sådan att det finns möjligheter för elnätsföretagen att agera så att de kan påverka utfallet av incitamenten. Så är dock inte fallet med några av de incitament Ei föreslår i denna rapport.

Det viktigaste måttet på om elnätsföretaget agerar torde vara hur nöjda kunderna är. Hur kunderna uppfattar att elnätsföretagen agerar bör därför påverka intäktsramarna. Ei bör ta fram en metod för att kunna ta hänsyn till befintliga undersökningar av kundnöjdheten i regleringen.

Du kan ta del av det fullständiga remissvaret genom att följa denna länk

Remis Effektivare Energianvändning - SOU 2017:99

Lokalkraft har lämnat synpunkter på ett förslag i rubricerade utredning som innebar krav om att energieffektiviseringsinsatser inte får resultera i ökande effektuttag. I vårt svar pekar vi på att det mycket väl kan vara så att effekttillgången i landet är så god att det är önskvärt att kunder kan maximalt nyttja exempelvis värmepumpar för att värma vatten i ackumulatortankar medan det vid andra tillfällen kan uppstå ansträngda situationer då elanvändningen genom elpriset kommer att hållas tillbaka. Att alltid motverka ett högre effektuttag hos den enskilde kunden leder därför fel. Om du vill ta del av remissvaret i sin helhet så hitter du det här

Remiss ”Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023”

Den framtida elnätsregleringen är en oerhört viktig fråga för våra medlemmar. Vi eftersträvar en reglering som lägger fast rimliga och långsiktiga spelregler för svensk elnätsverksamhet. Att tydligt uttrycka medlemmarnas synpunkter på förslaget till framtida regelverk har därför varit mycket viktigt. Längst ned på denna sida kan vårt remissvar laddas ned i fulltext. I kortversion följer våra synpunkter här:

Att förtroende för elnätsverksamhet är ett gemensamt ansvar för den myndighet som tillämpar ett fastställt regelverk för tillsynen och de bolag som är föremål för tillsyn.

Att det är rätt ansats att bygga vidare på nuvarande reglermodell med en fastställd WACC-ränta som grund för tillåten avkastningsnivå och att Konjunkturinstitutet som statens expertmyndighet på ekonomiska bedömningar ska ges fortsatt uppdrag att bedöma räntan över en längre tid, förslagsvis sex år.

Att långsiktighet i tillsynshanteringen är en nödvändighet för möjliggörandet av att kunna hantera elnätens omfattande utmaningar i ett föränderligt energilandskap, därför föreslår LKS att regler-perioden fastställs till sexårig.

Att utöver att utöka reglerperioderna till sex år så bör det finnas möjligheter att föra över ej utnyttjade avkastningsmarginaler in i den påföljande regleringsperioden. Detta i syfte att åstadkomma en mer stabil tariffutveckling.

Att det är rätt att införa mer differentierade avskrivningstider men att 38-årsregeln inte bör avskaffas – får retroaktiva effekter och slår mycket olika företagen emellan.

Att LKS ifrågasätter om efterhandsjusteringen av WACC-räntan är förenlig med Eus regelverk – det torde strida mot kravet på förhandsreglering.

Att eventuella sanktionsavgifter ska tillkomma kunderna för kommande reglerperiod.

Att formaliareglerna kring hur ett domstolsutslag i tillsynen för ett bolag kan åberopas av andra bolag enligt 5 kap. 15 § i ellagen ska finnas kvar. LKS känner en oro över att annars domstolshanteringen av svårbedömda frågor kan svälla i omfattning helt i onödan. Viktigt att alla behandlas lika.

Att smarta elnät kräver kompetenta människor för sin uppbyggnad, utveckling och skötsel men att de föreslagna reglerna inte ger några incitament för elnätsföretagen att utveckla sitt humankapital.

Vill du ta del av yttrandet i sin helhet så hittar du det här

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2021

Den 22 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma. På grund av pandemin skedde den digitalt, för andra året i rad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn, Chef Marknad & Sälj, EL & Gas, Modity Trading Energy AB
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277