Meny

Remissvar

Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden (Ei R2024:03)

Lokalkraft framhåller att elnätföretagens ökande kostnader för mätning och rapportering måste beaktas i regleringen av elnätföretagens intäktsramar.
Genom analys av mätvärdena kan långtgående slutsatser om elkunderna dras. Lokalkraft Sverige anser att integritetsfrågan bör beaktas när reglerna om vem och hur någon ska få tillgång till mätdata utformas.
Hela remissvaret finns här

Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

Elnätsverksamheten i Sverige bedrivs i olika ägarformer, Vi har verksamhet i ekonomiska föreningar, kommunalt ägda aktiebolag, statligt ägda aktiebolag och privat ägda aktiebolag. Verksamhetens mål skiljer mellan dessa olika ägarformer. De ekonomiska föreningarna och många kommunala aktiebolag har som främsta mål att bidra till lokalsamhällets utveckling genom att tillhandahålla en säker och prisvärd eldistribution. Inte att maximera vinsten. För att de ska kunna bygga ut och driva elnäten på ett sådant sätt att kundernas behov av en säker elförsörjning säkerställs krävs att elnätsregleringen utformas så att de får de nödvändiga ekonomiska resurserna och långsiktiga villkor.
Hela remissvaret finns här

Förslag om nua energipolitiska mål. 20240130

I remissvaret betonar Lokalkraft Sverige vikten av att ett leveranssäkerhetsmål tydliggörs och att det utses en ansvarig myndighet som ska se till att målet uppfylls. Den myndighet som får ansvaret behöver också få resurser och befogenheter att vidta de åtgärder som behövs för att målet ska kunna uppnås. Det räcker inte med ansvar för att följa upp målen och att föreslå nödvändiga åtgärder. Det behöver vara tydligt att myndigheten ska vidta nödvändiga åtgärder.
Hela remissvaret finns här

Slutna distributionssystem och interna nät. En analys av elmarknadsdirektivets bestämmelser om slutna distributionssystem och en översyn av undantagen från kravet på nätkoncession

Sverige behöver ett robust elsystem. En ökad elektrifiering av samhället är en viktig komponent i omställningen till nettoutsläpp i transportsektorn och industrin. Ett väl fungerande elnät förutsätter att såväl driftsäkerheten som elsäkerheten är hög. Dessvärre synes det som om författaren till rapporten inte har tillräckligt goda kunskaper om vad som krävs för att uppnå kraven på driftsäkerhet och elsäkerhet. Innan regelverket fastställs bör en kompletterande analys av vad som krävs ur dessa aspekter genomföras.
Hela remissvaret finns här

Föreskrifter om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande i intäktsramsregleringen

Hur väl ett elnät nyttjas beror till största delen på hur mycket och när elkunderna använder el. Elnätsföretagens möjligheter att påverka detta är begränsade för att inte säga näst intill obefintliga. Påverkan på intäktsramen av incitament rörande utnyttjandet av elnäten måste därför vara begränsade.
Hela remissvaret finns här

Metodbeskrivning för kalkylränta 2024 - 2027

Lokalkraft Sverige har valt att lämna övergripande synpunkter på några delar av metoden för beräkning av kalkylräntan.Dessa är riskfri ränta, särskild riskpremie och jämförelseföretag.
Hela remissvaret finns här

Metodbeskrivning för kostnader för flexibilitetstjänster 2024-2027 - utkast

Lokalkraft Sveriges uppfattning är att det mest effektivt för att främja utvecklingen av flexibilitetstjänster är positiva incitamenten. Vi anser att utformningen av incitamenten bör kunna ge en uppsida för de elnätsföretag som tillämpar flexibilitet men inte straffa elnätsföretag som inte ser behov av eller inte har möjlighet att tillämpa flexibilitet. Hela remissvaret finns här

Remiss av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Erfarenheter av dagens elmarknadsmodell visar att den har brister. Trots stora prisskillnader mellan olika prisområden investeras inte tillräckligt i ny elproduktion i södra delen av landet.

Förutom att en modell för att tillse att det finns tillräckligt med produktionskapacitet i alla delar av landet bör utredas hur en mer ändamålsenlig marknadsmodell skulle kunna utformas. Lokalkraft Sverige anser att det bör utredas om och hur den fysiska elleveransen till elkunderna, både elen och transporten av elen, skulle kunna utföras av de lokala elnätsföretagen. Hela remissvaret finns här

Redovisning av elnätsverksamhet

Lokalkraft Sverige anser att det är bra att Energimarknadsinspektionen, Ei, moderniserar och förtydligar föreskrifterna som reglerar informationen som elnätsföretagen ska lämna till Ei.
Den administrativa börda rapporteringen innebär behöver dock minska. Ei bör begränsa kraven på inrapportering till ett minimum. Bara data som är absolut nödvändig för Ei:s tillsyn ska samlas in.
Hela remissvaret finns här

Elpriskompensation

Att politiken anser att kunderna behöver kompenseras för höga elpriser visar att dagens elmarknadsmodell inte längre fungerar tillräckligt bra. en ny marknadsmodell behöver tas fram.
Tillräckligt med medel behöver avsättas så att alla berättigade kunder får ersättning.
Hela remissvaret finns här

Tarifföreskrifter januari 2022

Lokalkraft Sveriges remissvar finns här

Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige

Lokalkraft Sveriges remissvar finns här

Förslag till ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Lokalkraft Sveriges remissvar finns här

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden Diarienummer

Lokalkraft Sveriges synpunkter på rubricerad remiss finns här

Remiss av Energimarknadsinspektionens promemoria Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet

Lokalkraft Sveriges synpunkter på Energimarknadsinspektionens promemoria "Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet" finns här

Förordning om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Lokalkraft Sverige har besvarat rubricerad remiss. Remissvaret finns här

Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

En helhetsöversyn av elmarknaden behövs. Elmarknaden utformades utgående från situationen för mer än 30 år sedan. Elmarknadsmodellen behöver utformas för att klara dagens och morgondagens behov. De senaste åren har vi sett att alltfler verksamheter ser elektrifiering som nödvändig för att minska användningen av fossil energi.

Sverige behöver en elmarknad som utgår från kundernas behov av en säker elförsörjning både vad gäller produktion, transmission och distribution. Såväl dagens elmarknadsmodell som regleringen av elnätsföretagen behöver ses över i ljuset av det framtida behovet av el i samhället.

Det finns ett stort behov kontinuerliga analyser av hur leveranssäkerheten i systemet som helhet ser ut. Det behöver fastställas vilka aktörer som ska göra vad för att ta fram underlag för att beräkna leveranssäkerheten och förtydliga vad de olika aktörerna ska göra för att säkerställa en tillräckligt hög leveranssäkerhet.

Det är dags att bestämma hur hög leveranssäkerhet vi ska ha i Sverige och vem som har ansvaret för att kunderna ska få den el de behöver. Utan mål och ansvar kommer energimarknaden att fortsätta vara ett lapptäcke av kortsiktiga politiska åtgärder.

Hela remissvaret finns här

Överrullning av underintäkt från 2012 - 2015

Lokalkraft Sverige betonar vikten av att rapporteringen som föreslås i promemorian inte ska bli administrativt betungande för elnätsföretagen. I övrigt hänvisa Lokalkraft till ett tidigare remissvar gällande underintäkten frå 2012 - 2015.

Remissvaret finns här

Det tidigare remissvaret finns här

Introducerandet av elavtal till juridiska personer på Elpriskollen.

Lokalkraft Sverige har inget att erinra mot förslaget till ändring av EIFS 2013:7.

Ei anger som ett motiv för att utöka Elpriskollen till att omfatta elavtal för juridiska personer att Ei ofta mottar klagomål från småföretagare som genom telefonförsäljning tecknat elavtal och där avtalet inte motsvarar det som utlovats över telefon. Det är ett vällovligt syfte men den föreslagna föreskriftsändringen lär inte komma till rätta med problemet.

Hela remissvaret finns här

14 sep 2020 Förslag om lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Lokalkraft Sverige anser att förslaget om att införa lokaliseringssignaler i elnätstariffer inte ska genomföras. Vi anser detta trots att vi tolkar förslaget som att det enbart innebär en möjlighet, inte en skyldighet, för elnätsföretagen införa lokaliseringssignaler.

Skulle förslaget trots allt införas i ellagen är det viktigt att det blir tydligt att det endast omfattar tariffer i nätkoncession för område och att det är elnätsföretaget som beslutar när och var eventuella lokaliseringssignaler i tarifferna ska finnas.

En bredare utredning om hur stor effektproblematiken är och vilka metoder som finns för att kunna lösa den behövs innan beslut om lagändringar i detta avseende införs.

Hela remissvaret finns här

5 juli 2020 Remissvar Elsäkerhetsverket

Yttrande över Remiss av Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompabilitet och om ändring
av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervaknings-avgift och elsäkerhetsavgift
Lokalkraft Sverige anser att arbetet med EMC är viktigt. Finansieringen av arbetet behöver därför säkerställas.
Lokalkraft Sverige är däremot tveksamma till att det lämpligaste sättet att finansiera EMC-arbetet är att införa ytterligare en avgift. Elkunderna har svårt att förstå dagens tre myndighetsavgifter på elnätsfakturan. Att införa ytterligare en avgift, som för de flesta kunder bara är 0,22 kr, kommer att leda till en onödigt komplicerad elnätsfaktura. Lokalkraft Sverige föreslår därför att det i stället förtydligas att elsäkerhetsavgiften får användas för att finansiera arbetet med EMC.
Hela remissvaret

5 juni 2020 Lokalkraft Sveriges remissvar på implementeringen av Ren Energi för alla

Utgångspunkten i CEP är att det finns en välfungerande marknad med kommersiella parter som tillhandahåller olika tjänster till konkurrenskraftiga priser och på marknadsmässiga villkor, samt att elnätbolagen endast skall vara aktörer som faciliterar detta åt andra marknadsaktörer. Denna utgångspunkt skulle kunna ifrågasättas utifrån de senaste trenderna på energimarknaden som visar tydligt på att den mest stabila och långvariga aktören på energimarknaden kommer att vara elnätsföretaget. Men även om Lokalkraft Sverige inte beaktar dessa trender är det uppenbart att en sådan marknadsinriktad inställning endast fungerar i en ”idealisk marknad”. Lokalkraft Sverige kan inte se att den inre marknaden för energi och den svenska energimarknaden är idealisk.

Genom att begränsa elnätsföretagens verksamhetsområde vill lagstiftaren skydda konsumenterna. Men inom områden där det inte finns kommersiella aktörer har detta agerande motsatt effekt då det inte expanderar och byggs, vilket drabbar konsumenterna. Detta ser Lokalkraft Sverige till exempel på landsbygden där det är till största del ekonomiska föreningar och kommunala elnätsbolag som bygger ut laddningsinfrastruktur eftersom kommersiella aktörer inte ser en tillräckligt stor affärspotential.

I rapporten föreslår Ei hur det nya elmarknadsdirektivet, vissa bestämmelser i förnybarhetsdirektivet, elmarknadsförordningen, byråförordningen och riskberedskapsförordningen ska införas i svensk rätt. Lokalkraft Sveriges yttrande fokuserar på direktivbestämmelserna.

Viktigt är att erfarenheter från hela landet tas tillvara i den vidare utvecklingen av föreskrifterna!
Följ länken för att se hela remissvaret
Ren Energi för alla

4 maj 2020 Lokalkraft Sveriges remissvar gällande incitament i förhandsregleringen

En förutsättning för att incitamenten i regleringen ska påverka elnätsföretagens verkliga intäkter är att företagen tar ut så stor intäkt som möjligt av kunderna. De elnätsföretags vars intäkter är klart lägre än intäktsramen kommer inte att påverkas av om incitamenten gör att intäktsramen justeras vare sig uppåt eller neråt.

Lokalkraft Sverige anser att sättet som intäktsramarna fastställs borde kunna utvecklas så att en enklare modell med färre indata används för de elnätsföretag som inte utnyttjar hela intäktsramen. Dessa elnätsföretag är i praktiken självreglerande och detta borde Ei kunna dra nytta av.


Läs hela remissvaret genom att trycka på länken nedan.

länktext

4 maj 2020 Lokalkraft Sveriges remissvar gällande investeringsutrymme

Lokalkraft Sverige stöder förslaget på ett investeringsutrymme. Men vi anser att begränsningen till att investeringsutrymmet bara får användas för investeringar under åren 2020 – 2027 är för kort. Perioden bör förlängas till att omfatta åtminstone två reglerperioder till. Många av våra medlemmar är ekonomiska föreningar och kommunalt ägda företag. Dessa elnätsföretags intäkter har hittills varit lägre än vad intäktsramen medger eftersom elnätsföretagens ägare prioriterar låga avgifter för kunderna istället för maximal avkastning. De lär i många fall inte utnyttja hela investeringsutrymmet under åren fram till 2027 men skulle kunna få behov att utnyttja det efterföljande reglerperioder.

Läs hela remissvaret genom att trycka på länken.

länktext

Lokalkrafts remissvar gällande incitament i elnätsregleringen

Lokalkraft Sverige har avgivit remissvar på denna remiss till Ei. I korthet vi anser att elnätsregleringen ska ses i ett helhetssammanhang. Den ska ses som en del av hela elsystemet i Sverige. Incitament i regleringen som leder till suboptimering ska undvikas. För elkunderna är det helheten av elhandelspris, elnätpris och skatter som är viktigt. Kundens kostnad för elnätet är bara en liten del av hela kostnaden för elen. Det är därför osannolikt att mindre ekonomiska incitament till kunderna att anpassa sin elanvändning efter vad som kan vara bra för elnätet verkligen leder till att kunderna agerar.

Regleringen bör vara sådan att det finns möjligheter för elnätsföretagen att agera så att de kan påverka utfallet av incitamenten. Så är dock inte fallet med några av de incitament Ei föreslår i denna rapport.

Det viktigaste måttet på om elnätsföretaget agerar torde vara hur nöjda kunderna är. Hur kunderna uppfattar att elnätsföretagen agerar bör därför påverka intäktsramarna. Ei bör ta fram en metod för att kunna ta hänsyn till befintliga undersökningar av kundnöjdheten i regleringen.

Du kan ta del av det fullständiga remissvaret genom att följa denna länk

Remis Effektivare Energianvändning - SOU 2017:99

Lokalkraft har lämnat synpunkter på ett förslag i rubricerade utredning som innebar krav om att energieffektiviseringsinsatser inte får resultera i ökande effektuttag. I vårt svar pekar vi på att det mycket väl kan vara så att effekttillgången i landet är så god att det är önskvärt att kunder kan maximalt nyttja exempelvis värmepumpar för att värma vatten i ackumulatortankar medan det vid andra tillfällen kan uppstå ansträngda situationer då elanvändningen genom elpriset kommer att hållas tillbaka. Att alltid motverka ett högre effektuttag hos den enskilde kunden leder därför fel. Om du vill ta del av remissvaret i sin helhet så hitter du det här

Remiss ”Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023”

Den framtida elnätsregleringen är en oerhört viktig fråga för våra medlemmar. Vi eftersträvar en reglering som lägger fast rimliga och långsiktiga spelregler för svensk elnätsverksamhet. Att tydligt uttrycka medlemmarnas synpunkter på förslaget till framtida regelverk har därför varit mycket viktigt. Längst ned på denna sida kan vårt remissvar laddas ned i fulltext. I kortversion följer våra synpunkter här:

Att förtroende för elnätsverksamhet är ett gemensamt ansvar för den myndighet som tillämpar ett fastställt regelverk för tillsynen och de bolag som är föremål för tillsyn.

Att det är rätt ansats att bygga vidare på nuvarande reglermodell med en fastställd WACC-ränta som grund för tillåten avkastningsnivå och att Konjunkturinstitutet som statens expertmyndighet på ekonomiska bedömningar ska ges fortsatt uppdrag att bedöma räntan över en längre tid, förslagsvis sex år.

Att långsiktighet i tillsynshanteringen är en nödvändighet för möjliggörandet av att kunna hantera elnätens omfattande utmaningar i ett föränderligt energilandskap, därför föreslår LKS att regler-perioden fastställs till sexårig.

Att utöver att utöka reglerperioderna till sex år så bör det finnas möjligheter att föra över ej utnyttjade avkastningsmarginaler in i den påföljande regleringsperioden. Detta i syfte att åstadkomma en mer stabil tariffutveckling.

Att det är rätt att införa mer differentierade avskrivningstider men att 38-årsregeln inte bör avskaffas – får retroaktiva effekter och slår mycket olika företagen emellan.

Att LKS ifrågasätter om efterhandsjusteringen av WACC-räntan är förenlig med Eus regelverk – det torde strida mot kravet på förhandsreglering.

Att eventuella sanktionsavgifter ska tillkomma kunderna för kommande reglerperiod.

Att formaliareglerna kring hur ett domstolsutslag i tillsynen för ett bolag kan åberopas av andra bolag enligt 5 kap. 15 § i ellagen ska finnas kvar. LKS känner en oro över att annars domstolshanteringen av svårbedömda frågor kan svälla i omfattning helt i onödan. Viktigt att alla behandlas lika.

Att smarta elnät kräver kompetenta människor för sin uppbyggnad, utveckling och skötsel men att de föreslagna reglerna inte ger några incitament för elnätsföretagen att utveckla sitt humankapital.

Vill du ta del av yttrandet i sin helhet så hittar du det här

Energidagarna 18-19 april 2024

Knistad2020.jpg Välkommen till årets Energidagar som Lokalkraft Sverige genomför på Knistad konferens, utanför Skövde. Vi har ett brett program med programpunkter som är högaktuella för våra medlemmar. Ämnen som vi belyser vid Energidagarna:
Arbetet med cybersäkerhet, Elberedskap, nätutvecklingsplaner, aktuella regelverksfrågor, automatiserad datanalys för bättre insikt i kundernas beteende, energigemenskaper, flexibilitet från oberoende aggregatorer och energins roll i samhällsbygget.
Här finner du inbjudan och program

Ljusa dagar för lokala européer

Cedec230622.jpg

Under årets längsta dagar samlades medlemmar i CEDEC, samverkansorganisationen för lokala energibolag i Europa, i Stockholm för styrelsemöte och föreningsstämma. Lokalkraft Sverige var värd för programmet tillsammans med Elinorr och Stadsnätsföreningen.
Bland annat besöktes Lokalkrafts medlemsföretag Boo Energi, som var först i landet med att installera ett energilager kopplat till sitt lokala nät. Vd Per Svenningsson berättade at Boo nu planerar att gå vidare med ännu kraftfullare lagringslösningar och samtidigt utvecklar affärslösningar där vinsterna från effektivare energiförbrukning delas med kunderna. I gengäld får Boo styra förbrukningstiden. Ännu ett exempel på hur lokala energibolag kan vara snabba och väl i linje med kundernas krav!

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2023

Den 20 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.

Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Tord Rixborn slutade efter åtta år i styrelsen och ersattes av Per Svenningsson, vd i Boo Energi. Övriga styrelsen omvaldes och den består nästa år av följande medlemmar:

• ordförande Anders Mannikoff, vd Herrljunga Elektriska AB
• vice ordförande Mats R Andersson, vd Grästorp Energi
• Susanne Ernfridsson, vd Härryda Energi
• Krister Hillefors, vd Västra Orusts Energitjänst
• Håkan Rannestig, vd Österlens Kraft AB
• Per Svenningsson, vd Boo Energi

Adjungerade till styrelsen:

• Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige
• Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Vi vill veta vad du tycker

Just nu genomför vi på Lokalkraft en kundundersökning. Under januari till mars månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående din elnätsleverantör. Dina synpunkter kommer att ingå i ett forskningsprojekt och är oerhört viktiga för elnätsföretagens framtida utvecklingsarbete. Vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

Regelverket för icke-koncessionspliktiga nät

I juli 2017 trädde elsäkerhetslagen (2016:732) i kraft. Delar ur ellagen lyftes då ut i ny lag för att uppnå en mer renodlad lagstiftning runt elsäkerhet respektive elmarknad. Någon ny elmarknadslag har dock inte tagits fram utan ändringarna har i stället införts i återstoden av ellagen (1997:857).
När ett och samma tekniska system regleras genom flera lagrum uppstår alltid en risk att respektive lagrum skickar oförenliga eller motstridiga styrsignaler till de intressenter som bestämmelserna ska stödja och reglera.
En arbetsgrupp inom Lokalkraft Sverige har analyserat problemställningen och skrivit ett brev till elsäkerhetsverket med begäran om förtydliganden.
Brevet i sin helhet kan läsas här

Föreningsstämma och Energidagar i Knistad den 20-21 april

Vi håller stämma den 20 april kl 10.00 och därefter är det våra populära Energidagarna från lunch till lunch den 20-21 april. Kom och träffa branschkollegor! Vi återkommer med programpunkterna i januari.

Presentationerna från Höstmötet 2022

Presentationerna som visades vid Höstmötet 20 oktober 2022 i Herrljunga hittar du innanför inloggningen under rubriken Presentationer. Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlemsföretag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2022

Den 7 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Medlemsmöte med Helene Biström om Sveriges elutmaningar

kriegers-flak_1x1_357x357_90.jpg ”Alla fossilfria energislag kommer att behövas. Om vi ska uppnå net zero koldioxidutsläpp så snart som möjligt så behöver vi kärnkraft.” Det sa Helene Biström, chef för Vattenfalls vind- och solkraft samt batteriutveckling, när hon träffade Lokalkraft Sveriges medlemmar vid ett samtal på webben den 15 oktober.

Helene menar också att elen måste ha en prissättning som hushållen upplever som överkomlig, för att inte förtroendet för den rådande elmarknadsmodellen ska skadas allvarligt. För att åstadkomma detta behöver överföringskapaciteten i Sverige bli mycket bättre och tillstånd till nya vindkraftsetableringar underlättas.

Stora förhoppningar knyts till den havsbaserade vindkraften. Helene Biström berättade att den installerade havsbaserade vindkraften i Europa ska fyrdubblas till år 2030 från idag och återigen fyrdubblas till år 2050. ”För den situation när kusterna inte räcker till så pågår redan utveckling av teknik för att etablera flytande parker längre ut till havs.”

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277