Lokalkraft Sverige
Meny

Remissvar

Lokalkrafts remissvar gällande incitament i elnätsregleringen

Lokalkraft Sverige har avgivit remissvar på denna remiss till Ei. I korthet vi anser att elnätsregleringen ska ses i ett helhetssammanhang. Den ska ses som en del av hela elsystemet i Sverige. Incitament i regleringen som leder till suboptimering ska undvikas. För elkunderna är det helheten av elhandelspris, elnätpris och skatter som är viktigt. Kundens kostnad för elnätet är bara en liten del av hela kostnaden för elen. Det är därför osannolikt att mindre ekonomiska incitament till kunderna att anpassa sin elanvändning efter vad som kan vara bra för elnätet verkligen leder till att kunderna agerar.

Regleringen bör vara sådan att det finns möjligheter för elnätsföretagen att agera så att de kan påverka utfallet av incitamenten. Så är dock inte fallet med några av de incitament Ei föreslår i denna rapport.

Det viktigaste måttet på om elnätsföretaget agerar torde vara hur nöjda kunderna är. Hur kunderna uppfattar att elnätsföretagen agerar bör därför påverka intäktsramarna. Ei bör ta fram en metod för att kunna ta hänsyn till befintliga undersökningar av kundnöjdheten i regleringen.

Du kan ta del av det fullständiga remissvaret genom att följa denna länk

Remis Effektivare Energianvändning - SOU 2017:99

Lokalkraft har lämnat synpunkter på ett förslag i rubricerade utredning som innebar krav om att energieffektiviseringsinsatser inte får resultera i ökande effektuttag. I vårt svar pekar vi på att det mycket väl kan vara så att effekttillgången i landet är så god att det är önskvärt att kunder kan maximalt nyttja exempelvis värmepumpar för att värma vatten i ackumulatortankar medan det vid andra tillfällen kan uppstå ansträngda situationer då elanvändningen genom elpriset kommer att hållas tillbaka. Att alltid motverka ett högre effektuttag hos den enskilde kunden leder därför fel. Om du vill ta del av remissvaret i sin helhet så hitter du det här

Remiss ”Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023”

Den framtida elnätsregleringen är en oerhört viktig fråga för våra medlemmar. Vi eftersträvar en reglering som lägger fast rimliga och långsiktiga spelregler för svensk elnätsverksamhet. Att tydligt uttrycka medlemmarnas synpunkter på förslaget till framtida regelverk har därför varit mycket viktigt. Längst ned på denna sida kan vårt remissvar laddas ned i fulltext. I kortversion följer våra synpunkter här:

Att förtroende för elnätsverksamhet är ett gemensamt ansvar för den myndighet som tillämpar ett fastställt regelverk för tillsynen och de bolag som är föremål för tillsyn.

Att det är rätt ansats att bygga vidare på nuvarande reglermodell med en fastställd WACC-ränta som grund för tillåten avkastningsnivå och att Konjunkturinstitutet som statens expertmyndighet på ekonomiska bedömningar ska ges fortsatt uppdrag att bedöma räntan över en längre tid, förslagsvis sex år.

Att långsiktighet i tillsynshanteringen är en nödvändighet för möjliggörandet av att kunna hantera elnätens omfattande utmaningar i ett föränderligt energilandskap, därför föreslår LKS att regler-perioden fastställs till sexårig.

Att utöver att utöka reglerperioderna till sex år så bör det finnas möjligheter att föra över ej utnyttjade avkastningsmarginaler in i den påföljande regleringsperioden. Detta i syfte att åstadkomma en mer stabil tariffutveckling.

Att det är rätt att införa mer differentierade avskrivningstider men att 38-årsregeln inte bör avskaffas – får retroaktiva effekter och slår mycket olika företagen emellan.

Att LKS ifrågasätter om efterhandsjusteringen av WACC-räntan är förenlig med Eus regelverk – det torde strida mot kravet på förhandsreglering.

Att eventuella sanktionsavgifter ska tillkomma kunderna för kommande reglerperiod.

Att formaliareglerna kring hur ett domstolsutslag i tillsynen för ett bolag kan åberopas av andra bolag enligt 5 kap. 15 § i ellagen ska finnas kvar. LKS känner en oro över att annars domstolshanteringen av svårbedömda frågor kan svälla i omfattning helt i onödan. Viktigt att alla behandlas lika.

Att smarta elnät kräver kompetenta människor för sin uppbyggnad, utveckling och skötsel men att de föreslagna reglerna inte ger några incitament för elnätsföretagen att utveckla sitt humankapital.

Vill du ta del av yttrandet i sin helhet så hittar du det här

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.