Lokalkraft Sverige
Meny

Välkommen till Lokalkraft - aktuellt

Kallelse årsstämma i Lokalkraft Sverige 2020-04-27

Till medlemskretsen för Lokalkraft Sverige

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020
Efter avslutad stämma avtackas avgående ledamöter och presentation av vår nytillträdda VD Erik von Hofsten.

Datum & tid onsdag 20 maj 2020 kl. 10.00 – 11:30
Plats Stämman genomförs med digitalt mötesforum Zoom. Stämman sänds från Coompanions lokaler, Gamlestadsvägen 4 i Göteborg.
Styrelsen rekommenderar att medlemmar inte närvarar på grund av rådande situation med Coronavirus och myndigheters rekommendationer avseende resor och folksamling.

Instruktioner för att medverka via digitalt media Zoom, bifogas i separat dokument. Inloggning sker via en länk och mötet öppnas 09:30. Ber dig att logga in före stämman för att förhindra eventuella tekniska problem.

Anmälan till stämman görs via e-post till info@lokalkraft.se senast 20 maj 2020 kl. 09:00.
• ANGE I RUBRIKEN av e-posten ”ÅRSSTÄMMA 2020”.
• Meddela namn och e-postadress för deltagande.

Kallelse med underlag skickas som brev med post till medlemsföretag.

Erik von Hofsten ny VD i Lokalkraft 2020-04-14

ErikvonHofstenLokalkraft2020-04-1360prc.jpg Erik von Hofsten är ny VD i Lokalkraft, efter Mikael Larsson som avgår på egen begäran.
Erik är uppvuxen i bruksorten Oskarström utanför Halmstad. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastigheter, energisektorn och pensions- och försäkringsbranschen. Under de svenska förhandlingarna om medlemskap i EES och i EU ingick Erik i UD:s förhandlingsdelegation.
Han har bland annat varit informationschef i Fastighetsägarna Sverige, i Nova Naturgas (nuvarande Swedegas), presschef i Vattenfall Norden och informationschef och kommunikationsdirektör i Folksamgruppen.
- Jag ser fram emot att verka för att de lokala energiaktörernas perspektiv kommer fram i debatten och vid utformandet av nya lagar och regelverk, säger Erik von Hofsten.

Vi hälsar Erik varmt välkommen!

Anders Mannikoff
Ordförande

INSTÄLLT! Årsstämma och Energidagarna 2020

Installt.jpg INSTÄLLT - ENERGIDAGARNA 15-16 april!
Med anledning av smittspridningsläget av Coronaviruset (Covid-19) samt regeringens beslut och direktiv om allmänna sammankomster och resor har vi beslutat att STÄLLA IN ENERGIDAGARNA 15-16 april 2020 i Knista.
Vi beklagar detta och ser Er som deltar som viktiga för samhällets funktioner. Vi vill bidra till att begränsa möjligheten till smittspridning.
I dagsläget planerar vi för att genomföra Energidagarna så snart det är säkert med avseende på smittspridning av Coronaviruset. Vi återkommer med en ny inbjudan.
Gällande årsstämman återkommer vi om dess genomförande.
Frågor besvaras av Mikael Larsson på mail mikael.larsson@lokalkraft.se.

Program Energidagarna 2020 Knistad konferens

Välkommen till årets Energidagar som Lokalkraft genomför på Knistad konferens.
Vi har ett brett program som spänner över våra medlemmars fulla bredd av verksamhet. Där företagen delar med sig av sina erfarenheter.

Vi har med glädje kunnat engagera Bosse Andersson som moderator.

Elsäkerhetsfrågor, solelsproduktionsfrågor, villaägare ”går off-grid” och strategi för lokala elnät är delar av programmet. Vi kommer även att diskutera effekttariff samt en energiutblick och hur vi påverkas och kan påverka EU - kommissionens tankar. Hur tänker fastighetsägare och villakunder och vad kan vi tro om elmarknadens utveckling vad gäller faktorer av vikt för prisbildningen?

Vi får exempel på hur en av våra medlemmar genomfört tariffbyte. Andra frågeområden handlar om solel, motivera anställda, digitaliseringens möjligheter. Vi får ta del av Kraftringens tillväxtresa som stärkt sin regionala relevans och idag är en komplett energlösningsaktör. Dagarna rundas av med att energianalytiker Mats Nilsson, ger sin syn på framtida elmarknad.

Onsdag 15 april

09:30 Registrering
10:30 Formell stämma
12.00 Lunch
13.00 -Elolycksfall ur myndighetens perspektiv Anders Richert, Elsäkerhetsverket
-Vad gör man när det hänt? Krister Hillefors, Västra Orust Energitjänst
-Säkerheten i fokus NN

Eftermiddagsavbrott för Fika

-Solel för vem och varför? Anders Mannikoff, Herrljunga Elektriska
-Off Grid är det lösningen på konsumentens försörjning Hans-Olof Nilsson, Nilsson Energy
-Erfarenheter från byte till effekttariffer Sammy Tanhua, Skövde Energi
Mårten Haraldsson, Profu
-Vad gör Lokalkraft Finland? Toivo Hurme
-Energiutblick in i framtiden Filip Johnsson, Professor Chalmers Tekniska Högskola

17.15 Slut för dagen
18.30 Samling inför kvällen
19.45 Middag

Torsdag 16 april

07.00 Frukost
08.30 -Strategi för lokala elnätsföretag Göran Sörell, Elinorr och Sundsvall Elnät
-Påverka beslut i Bryssel Björn ter Bruggen, Elinorr
-Det stora lokala energibolaget. ”Tillsammans kan vi mer!” Josefin Jinnestrand, Kraftringen

Avbrott för förmiddagsfika jämte utcheckning

-Digitaliseringens potential Martin Gavelius, K&M Industria
-Konsten att göra som vi sagt - att leda motiverade
medarbetare och bygga starka lag. Magnus Winter, Winter Consulting
-Framtidens elmarknad Mats Nilsson Energianalytiker på Shadow Analysis

12.30 Tack för din medverkan vid årets Energidagar - Väl mött nästa år!

Avslutande Lunch

Inbjudan och anmälan kommer att skickas med e-post
För mer information kontakta Mikael Larsson eller Anders Pettersson på e-postadress info@lokalkraft.se

Investeringsstöd för energilager 2020-01-03

Investeringsstödet för energilagring förlängs
Ändring: Förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi Beslutsunderlag: Regleringsbrev till Energimyndigheten SFS: 2019:1247 Ikraftträdande: 1 januari 2020
19 (37)
Ändringen innebär en förlängning av möjligheten att bevilja bidrag för åtgärder som slutförs under 2020. Investeringsstödet för energilagring infördes 2016 och är avsett för lagring av egenproducerad el, i praktiken solel. Förlängningen innebär att bidrag enligt förordningen kan beviljas under lika lång tid som stödet enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Liberalerna ut med följande debattartikel i UNT. 2019-11-26

Nu tar de som parti ställning emot såväl hubb som ECM.
För att läsa artikeln följ länken länk

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Lokalkraft Sverige extra föreningsstämma kommer att hållas den 28 november 2019 i Herrljunga.
Kallelse med underlag kommer att skickas senast 13 november 2019.

Preliminärt program.
Kl 09:30 Registrering.
Kl 10:00 - 11:30 Extra årsstämma.
Kl 11:30 - 12:15 Gemensam lunch.
Kl 12:30 - 13:45 Information från Energimarknadsinspektionen.

Få mail-påminnelse när nyheter läggs på hemsidan

Önskar Du få ett mail då Lokalkraft lägger upp ny information på hemsidan?
Om, klicka på "logga in" i rubrikraden och följ instruktionerna så blir du upplagd.

Vad innebär Ren energi-paketet

Ren energi-paketet innehåller en mängd regler som ska tillämpas från år 2021. Energimarknadsinspektionen har skrivit en sammanfattning av paketet som finns på Ei:s hemsida. En sammanfattning av EI:s text finns att läsa bakom inloggning.

Utbyggnad av elnäten är viktig fråga för regeringen

Energiminister Anders Ygeman framhöll att utbyggnad av elnäten är en högt prioriterad fråga för regeringen när han nyligen invigde Energimarknadsinspektionens nya lokaler i Eskilstuna. Nätkoncessionsutredningens förslag om snabbare tillståndsprocesser är på remiss till den 31 oktober. Därefter kommer, framhöll ministern, infrastrukturdepartementet att prioritera det vidare arbetet med förslagen högt.

Lokalkraft träffade infrastrukturdepartementet

Den 27 augusti besökte representanter för Lokalkraft Infrastrukturdepartementet för att informera om verksamheten i lokala elnätsföretag och diskutera den framtida elnätsregleringen. Logga in för att läsa mer om mötet.

ENERGIMARKNADSDAGEN EKONOMI 2019-11-12

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS UPPLAGA AV ENERGIMARKNADSDAGEN EKONOMI
Mölndal Energi AB bjuder in till seminarium i energimarknads ekonomi. För mer information följ länken här.

Regeringen motsätter sig EU-kommissionens kritik

Regeringen motsätter sig EU-kommissionens kritik mot svensk elnätsreglering
Publicerad 25 juli 2019

Regeringen delar inte EU-kommissionens bedömning att den svenska elnätsregleringen strider mot EU:s elmarknadsdirektiv. Det skriver regeringen i dag till EU-kommissionen. Regleringen syftar till att främja investeringar och säkerställa rimliga elnätsavgifter för elkonsumenterna.
Du kan läsa mer via denna länk

Lokalkraft diskuterade tariffer med Ei

Energimarknadsinspektionen, Ei, arbetar med att ta fram tariffer för hur elnätstariffer ska utformas. Lokalkraft Sverige träffade Ei den 19 juni för att ge sin syn på frågan.

I ellagen ställs krav på att tarifferna ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska också utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning. Det är kravet på ett effektivt utnyttjande av elnätet som Ei nu arbetar med att ta fram föreskrifter om.

Ei:s projekt är i startfasen och en viktig första fråga är att definiera vad effektivt utnyttjande av elnätet innebär. Det är en förutsättning för att man ska kunna ta fram en tariffstruktur som ger incitament som bidrar till att elnätet utnyttjas effektivt.

Eftersom incitamenten i tarifferna ska leda till att kunderna agerar är det väsentligt att Ei tar hänsyn till att kunderna för att agera på det vis incitamenten styr behöver kunna:
• Förstå incitamenten
• Ha möjlighet att agera – styra sin elanvändning
• Tycka incitamenten gör det värt att agera
• Vilja investera i utrustning som styr

Lokalkraft Sverige kommer att delta i den referensgrupp som Ei skapat för projektet.

Den presentation Lokalkraft visade vid mötet finns här

Synpunkter på hur tariffer bör utformas kan lämnas till anders.pettersson@lokalkraft.se.

Organisationsförändring 1 juni 2019

Bosse Andersson har valt att lämna sitt uppdrag i Lokal Kraft Sverige pga. hälsoskäl.
Bosse hälsar till Er alla ”att det har varit stimulerande och kul att få jobba för Lokalkraft Sverige.”
Mikael Larsson har tillträtt som tf. VD.

Styrelseordförande
Anders Mannikoff

Stämma och Energidagarna 2019 nu genomförda

Den 11 – 12 april genomfördes årets energidagar. Platsen var i år som under senare år Knistad Konferens strax utanför Skövde. Under stämman valdes Anders Mannikoff, Herrljunga Elektriska AB till ny ordförande efter Mikael Larsson som avböjt omval efter att han under den gångna hösten lämnat sin tidigare roll som VD i Västra Orust. Susanne Ernfridsson, Härryda Energi valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Under den fullmatade konferensdelen avhandlades en stor bredd på ämnen. Ämnen som genomgående handlade om utmaningar och möjligheter för Lokalkrafts medlemskrets med bäring på de närmaste årens utveckling.

Nätkoderna har diskuterats under lång tid. Det handlar om regelutveckling som på olika sätt kommer att styra om vardagen för våra medlemmar. Eskil Agneholm från Ellevio hjälpte oss att bena ut vad som ligger närmast på detta område.

Maria Sandqvist uppdaterade oss på utvecklingen kring smarta elnät. Hennes presentation följdes av två elkundsrepresentanter, Jonas Tannerstad, Örebrobostäder och Anna Werner, Villaägarna som delade med sig av sina tankar om framtiden. Elnätsavgifter var en av de frågor som kom upp där vi kan konstatera att det är besvärande att så ofta elnätsavgifterna dras över en kam. Lokalkrafts medlemmar ligger ju i allmänhet med bred marginal med de avgifter som tas ut av kunderna under de ramar som Ei lagt fast.

Ei:s Tony Rosten och David Fried gav en bred exposé över aktualiteter som våra medlemmar kommer att möta. Det handlade bland annat om intäktsramarna för perioden 2020 – 2023, utredningen om utformning av tariffer och om Ren Energipaketet. Kundflexibilitet och styrning av elanvändning har varit en flitigt diskuterad fråga under senare år. Här berättade Joachim Lindborg ,Sustainable Innovation om projekt de varit involverade i, bland annat med koppling till Upplands Energi, en av Lokalkrafts medlemmar.

Dag ett rundades av med Moditys Henrik Almström och Tommy Persson som tog oss med på en resa kring alla de faktorer som påverkar elprisbildningen på lite längre sikt. Den korta sammanfattningen är att det é mycket nu….!

Dag två – fullmatad även den

Susanne Stjernfelt från Energiforsk berättade inledningsvis om deras verksamhet innan Mårten Wallén, SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB tog oss igenom möjligheterna att certifiera våra medlemsföretag med avseende på cybersäkerhet. SBSC erbjuder ett verktyg som säkerligen kan vara till stor nytta för våra medlemmar.

Jonas Persson, Karlstad El- och Stadsnät gav oss en bild av hur man i Karlstad arbetar med elbilsladdningsfrågor innan vi kom in på ett annat område i snabb utveckling, solkraft. Här var det Anna-Maria Roslund från SWECO som gav oss en bred bild både av möjligheter och fallgropar på solelområdet.
Gert Ohlin, Sustainable Performance, berättade om medarbetarundersökningar som utgångspunkt för att arbeta med utveckling av företagskultur. Han gav exempel från projekt ihop med Lokalkraftmedlemmar och i anslutning till hans presentation undertecknades ett samarbetsavtal som ger Lokalkrafts medlemmar rabatt vid nyttjande av Gerts tjänster.

Under den näst sista programpunkten presenterade Malin Thorsén, Bright Plannet, ett upplägg för kommunikationsutbildning för Lokalkrafts medlemmar. Utbildningen kommer att äga rum den 15 maj i Skövde och du som vill anmäla medarbetare till utbildningen kan hitta inbjudan längst upp till höger på denna sida.

Årets Energidagar avslutades med att professor Sören Holmberg, känd från många år av valvakekommenterande gav oss de senaste svaren på hur svensk energiopinion utvecklas. Mycket spännande att se hans mycket långa tidsserier med åtföljande förklaringar till över tid ändrade åsikter.
Med detta var två dagars Energidagar över. Den medlem som vill ha del av de presentationer som hölls kan finna dem i pdf-format innanför inloggningen.

2020 års Energidagar och stämma kommer att hållas den onsdag 15 – torsdag 16 april och platsen blir Knistad – Välkommen åter!

Kammarrätten ger elnätsföretagen rätt i frågan om ”överrullning” av outnyttjat utrymme i intäktsramen

Kammarrätten har nu avgjort frågan om möjligheten för elnätsföretagen att ta med sig en outnyttjad intäktsram in i ytterligare en tillsynsperiod. Ei har hävdat att det inte ska vara möjligt och de hade därför överklagat den dom som tidigare avkunnats i förvaltningsrätten. Kammarrätten avslog nu överklagan vilket innebär att elnätsföretagen ges rätt i sin tolkning av regelverket.

Kortfattat innebär kammarrättens dom att i det fall att ett företag inte hunnit utnyttja sin intäktsram för perioden 2012–2015, har företaget möjlighet att ta med sig det outnyttjade beloppet två perioder, det vill säga till perioden 2016–2019 och perioden 2020–2023.

Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadazs Nilsson säger på Ei:s hemsida att man inte kommer att överklaga kammarrättens dom vilket innebär att branschen nu äntligen vet vad som kommer att gälla. Branschens tolkning har med detta fastställts vara i enlighet med gällande lagstiftning.

Den som vill läsa domen i sin helhet kan följa denna länk till domen

Lokalkraft i möte med Ei:s stf GD, Tony Rosten

Tony_Skovde.jpg Ett 30-tal LKS-medlemmar samlades den 16 januari i Skövde till dialogdag kring regelverket som styr elnätsverksamheten. Inbjuden till mötet var Tony Rosten som gav våra medlemmar en mycket värdefull genomgång av dagens regelverk, förändringar som är på gång och även en del spaning in i en lite mer avlägsen framtid där tämligen färska EU-initiativ kan komma att påverka även en svensk verklighet.

Mötet präglades av stor öppenhet och vi som var där fick en mycket bred genomgång av dagens och morgondagens regelverksrelaterade frågor. Länken nedan leder till ett referat från möte.

Referat dialogmötet

Dialogmöte med Energimarknadsinspektionen

Lokalkraft Sveriges styrelseordförande Mikael Larsson medverkande den 21 november i ett dialogmöte med Ei kring frågor kopplade till tillståndsgivning för elledningar 21 nov 2018.

Mötet präglades av ömsesidigt intresse av att få till en smidig process i hanteringen av tillståndsärenden. Båda parter fick möjligheter att beskriva sin syn på var problem kan finnas med dagens arbetssätt. Hur kan ansökningar om tillstånd bli mer fullständiga och hur kan hela processen snabbas upp.

Du kan läsa ett referat från mötet om du följer denna länk

Ei hade tagit fram en presentation kring tillståndsfrågornas hantering som du kan ta del av genom att följa denna länk till presentationen

Ny förordning ger incitament att byta fungerande anläggningar

Regeringen har beslutat om en ny förordning om intäktsram för elnäts- verksamhet. I kommentarerna till förordningen har det svepandes talats om att elnätskunderna kan räkna med runt en tusenlapp i sänkta nätavgifter när vi går in i nästa regleringsperiod från år 2020. Den siffan är inte applicerbar på varje enskilt elnätsbolag. För kunderna till Lokalkrafts medlemmar, där nätavgifterna utvecklats tämligen modest över senare år, kan kunderna utgå ifrån en fortsatt tämligen stabil situation vad gäller elnätskostnaderna.

Den nya förordningen innehåller förutom detaljerade regler för hur räntan ska beräknas även andra delar som kommer att få stor betydelse för en del bolag. Bland annat nya regler för tillåten avkastning på äldre anläggningsdelar. Följ denna länk om du vill veta mer.

Energimyndighetens solelportal för dig som vill veta mer om solel

Funderar du på om solceller är något för dig? Energimyndigheten har lanserat vad de kallar solelportalen. Där samlas information och ges en oberoende vägledning inför beslut om solel. Följ denna länk så når du Energimyndighetens information om solel. Tänk på att ta kontakt med din lokala nätägare för eventuellt kompletterande information innan du drar igång ditt eget solelprojekt.

Lokalkrafts remissvar gällande incitament i elnätsregleringen

Lokalkraft Sverige har avgivit remissvar på denna remiss till Ei. I korthet vi anser att elnätsregleringen ska ses i ett helhetssammanhang. Den ska ses som en del av hela elsystemet i Sverige. Incitament i regleringen som leder till suboptimering ska undvikas. För elkunderna är det helheten av elhandelspris, elnätpris och skatter som är viktigt. Kundens kostnad för elnätet är bara en liten del av hela kostnaden för elen. Det är därför osannolikt att mindre ekonomiska incitament till kunderna att anpassa sin elanvändning efter vad som kan vara bra för elnätet verkligen leder till att kunderna agerar.

Regleringen bör vara sådan att det finns möjligheter för elnätsföretagen att agera så att de kan påverka utfallet av incitamenten. Så är dock inte fallet med några av de incitament Ei föreslår i denna rapport.

Det viktigaste måttet på om elnätsföretaget agerar torde vara hur nöjda kunderna är. Hur kunderna uppfattar att elnätsföretagen agerar bör därför påverka intäktsramarna. Ei bör ta fram en metod för att kunna ta hänsyn till befintliga undersökningar av kundnöjdheten i regleringen.

Du kan ta del av det fullständiga remissvaret genom att följa denna länk

Tidningen Din Energi nominerad till publishingpriset!

Tidningen "Din Energi", som i dag ett 20-tal av Lokalkrafts medlemmar använder som del i sin kundkommunikation, har mycket välförtjänt nominerats som en av totalt åtta kandidater att ta hem priset i klassen kundtidningar B2C. Kan det räcka ända fram? Den 7 november får vi svaret.

Kapacitetsbrist - en ny elnätsdebatt?

Årets Almedalsvecka var energipolitiskt tämligen lugn. Med energiuppgörelsen från år 2016 råder det enighet om de stora linjerna i svensk energipolitik. Men jag noterade att en delvis ny fråga börjat diskuteras. En fråga som det tidigare knappast varit någon diskussion om. Det gäller elnätens kapacitet. Det handlar alltså inte om hur elnätspriserna ska regleras utan om över huvud taget våra elnät har kapacitet nog att klara de framväxande elbehoven!

På Second Opinion Energi har Kalle Karlsson den 11 juli intervjuat Svenska Kraftnäts Niclas Damsgaard kring dessa frågor. Följ denna länk så kan du ta del av resonemangen Länk till Second Opinion . Jag skulle bli mycket förvånad om vi inte här har början till en ny elnätsdebatt. Det är min huvudspaning från årets Almedalsvecka.

Bosse Andersson, Lokalkraft

Lokalkraftsmedlem i dialog om elnätsregleringen

Ale El, en av Lokalkrafts medlemmar har genom sin vd Stefan Brandt, medverkat vid ett möte med Miljö- och energidepartementet för att diskutera framtida intäktsramar för landets elnätsföretag. Diskussionerna om hur den framtida elnätsregleringen ska se ut har pågått länge och det är utan tvekan värdefullt att Lokalkraft på detta sätt kan ta plats i diskussionerna. Stefan blev efter mötet på departementet intervjuad av tidningen Alekuriren om mötet.

– Det känns roligt att Ale El fick den möjligheten och för mig personligen uppskattar jag att få det förtroendet, säger Brandt till Alekuriren. Du kan läsa mer om mötet här till Alekurirens artikel.

Lokalkraft i debatten

”Regleringen tar inte hänsyn till lokalt perspektiv” 2020-05-07

”Mycket av regelverket på elmarknaden – både kring elnätsregleringen och diskussionen om den elhandlarcentriska modellen – är gjort utifrån avancerade teoretiska modeller som gäller på Handelshögskolan och därmed skräddarsytt för att passa de stora koncernerna. Regelverket måste kompletteras för att även tillgodose de många små aktörernas behov”. Det säger Erik von Hofsten, nyutnämnd VD i Lokalkraft Sverige.
Läs artikeln Second Opinion

Sveriges elförsörjning

Sveriges elförsörjning - ”Förlegad el-reform måste stoppas"
Efter tio år av utredningar och en rusande teknikutveckling har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk elmarknad. Kvar finns ett dyrt och kritiserat krokben för kunder och elmarknad – som dessutom innebär en säkerhetspolitisk risk, skriver representanter för 38 energiaktörer. Läs debattartikeln debatt SvD

Nya föreskrifter om nättariffer

Anders Pettersson, Lokalkraft, skriver på Second Opinion om viktiga frågeställningar kopplade till att nya föreskrifter om hur nättariffer ska utformas, nu ska tas fram. Syftet är att främja ett effektivt utnyttjande av elnäten. Därom råder inga delade meningar men vad behöver beaktas? Hur hjälper vi kunden att förstå? Utgångspunkten måste vara att utgå från elkundernas perspektiv. Det hela är inte helt lätt för den oinvigde. Du finner hela artikeln via denna länk till artikeln. debatt Second Opinion

Dra inte alla eldistributörer över en kam!

Det är inte rimligt att låta regleringspendeln nu slå så långt åt andra hållet att även elnätsägare som verkligen hållit igen kläms åt. När alla eldistributörer mer eller mindre dras över en kam kan en ny reglerregim med tiden äventyra möjligheterna att upprätthålla en nödvändig elnätskvalitet skriver Bosse Andersson, VD i Lokalkraft Sverige. Du kan ta del av hela artikeln via denna länk: debatt Second Opinion

Gör omtag på elmarknadsmodellen!

Anders Pettersson, Lokalkrafts elnätsexpert ställer på Second Opinion Energi den brännande frågan - hur ska elmarknaden organiseras så att den på ett effektivt sätt kan uppfylla kundernas och samhällets krav på en säker elförsörjning till en rimlig kostnad? Anders konstaterar att frågan har utretts under en följd av år men detta till trots - ännu finns inte alla svar framme. Slutsatsen blir att det behövs ett omtag, den elhandlarcentriska marknadsmodellen är inte lösningen, bredda ansatsen och sök kundvänliga lösningar!
Läs mer här

Reglering för långsiktig utveckling av elnäten

Elnätsbranschen står inför stora utmaningar när nu elnätsregleringen ses över. Debatten om elnäten har varit mycket ploariserad men vi måste eftersträva långsiktiga och rimliga spelregler som gör att elnätsverksamheten kan utvecklas och möta de utmaningar som ligger i en ny elproduktionsstruktur med ett ökande mått av volatilitet. Anders Pettersson och Bosse Andersson, elnätsexpert respektive VD i Lokalkraft utvecklar sina tankar om den nya elnätsregleringen i två artiklar på Second Opinion Energi.

Läs mer här del två läser du här

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in