Meny

Elnätsmarknaden - dyr och ineffektiv?

Ratiowebinarium.jpg

Den 7 februari deltog Lokalkraft Sverige i det seminarium som forskningsinstitutet Ratio anordnade med professor Magnus Söderberg om elnätsmarknaden. Seminariet finns nu uppladdat på Ratios Youtube-kanal.
Söderberg inledde med att redogöra för sin forskning om elnätskundernas uppskattning av sina elnätsbolags prisvärdhet. Där framgår tydlig att kunder till elnätsbolag som ägs av ekonomiska föreningar anser sig ha fått mest värde för priset och därefter kommer i tur ordning mindre kommunala bolag, större kommunala bolag, Vattenfall och privatägda elnätsföretag.
Dagens nätreglering gör ett dåligt jobb att tillgodose kunders efterfrågan på högre kvalité – fokus är nästan enbart på att effektivisera och det ger incitament som går i helt motsatt riktning.
Huvudfrågan är: Ska kundernas uppskattning av elnätsbolagens prisvärdhet få genomslag i elnätsregleringen? Om ja på den frågan, hur ska det gå till? Lokalkraft menar att svaret på den första frågan är ett rungande ja! och att kundernas preferenser ska komma till uttryck i årliga kundnöjdhetsenkäter som energimarknadsinspektionen genomför. Utfallet påverkar företagens kostnadsram och utdelningsmöjlighet.

Utöver professor Söderberg medverkade Therese Hindman Persson, chefsekonom och avdelningschef, Energimarknadsinspektionen, Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige, Rickard Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (C), och Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige.

Se seminariet här: https://lnkd.in/gyjUwxRK

Välbesökt Höstmöte med många frågor och diskussioner

#Mattias Jonsson, SvK# Laddbatterier, AI och nätutvecklingsplaner utgjorde första halvlek när Lokalkrafts välbesökta Höstmöte ägde rum i Herrljunga den 5 oktober. Dan-Eric Archer, CheckWatt, Mattias Persson, RISE, Lena Jaakonantti och Anna Haraldsson, energimarknadsinspektionen, ägde förmiddagen. Regionnätstariffer på lång sikt och kraftbalansen under vintern stod på menyn efter lunchpaus. Daniel Engström, E.ON, Jakob Eliasson, Vattenfall och Paul Göransson, Ellevio berättade om regionnätsbolagens tänk och planer. Nye tekniske chefen Mattias Jonsson (på fotot) gav Svenska kraftnäts syn.
Tack alla frågvisa deltagare! Och tack till Mattias Fredriksson, Herrljunga Energi, för värdefull hjälp under dagen och intressant föredrag om företagets verksamhet!

Presentationerna som visades finns på medlemssidorna avsnitt Presentationer. Logga in för att kunna se dessa.

Diskussioner om gemensamma energiutmaningar med vår finländska systerorganisation

LokalkraftFinland230612.jpg Lokalkraft Sverige besökte den 12 och 13 juni Lokalkraft Finland och deras Sommardagar i Kotka och Santalahti. Vi hade intressanta diskussioner med företrädare för de lokala energibolagen i vårt östra grannland om gemensamma utmaningar och åtgärder på EU-nivå.

IKN och prisvärdhet på Energidagarna 2023

avtackningTord.jpg

20-21 april 2023
Behöver vi en arbetsgrupp för att beräkna nätnytta? Hur det blir med den saken får vi se men den uppskattade frågeställaren och styrelsemedlemmen Tord Rixborn avtackades av ordförande Anders Mannikoff efter åtta år i styrelsen med bland annat blomster med fjärrstyrd belysning.

IKN - icke koncessionspliktiga elnät - innebär nya utmaningar för elnätsbolagen. Mattias Lång från Skövde Energi leder arbetsgruppen som försöker föreslå lösningar på praktiska problem. På Lokalkrafts Energidagar fick vi en avrapportering hur arbetet framskrider.

Deltagarna fick höra en presentation av den vetenskapliga rapport som analyserar hur kundernas uppfattning av hur elnätsbolagens prisvärdhet varierar utifrån ägarform och storlek. Regelverksförändringar, framtiden för elmarknaden, utsikterna för vindkraft i Sverige, regeringens syn på elförsörjningen på kort och lång sikt, hur det ska byggas för att klara den dramatiskt ökande elefterfrågan samt främmande makts hot mot Sverige var andra ämnen som belystes vid Energidagarna. Vi fick också ta del av hur de svenska elnätsbolagen arbetar med påverkan av regelverket i EU.
Tack alla engagerade deltagare och föredragshållare som lyfte Energidagarna!

Kraftsamling över Östersjön!

230124EULokalkraftFinland.jpg

24 januari 2023
Lokalkraft Finlands public affairsansvarig Jari Nykänen och vd Toivo Hurme uppvaktade tillsammans med Lokalkraft Sveriges vd Erik von Hofsten EU-kommissionens generaldirektorat för energifrågor. Thor-Sten Vertmann, ansvarig för frågor om den inre elektricetsmarknaden och Peeter Kadarik, biträdande kabinettschef, lyssnade på våra frågor om kommissionens förslag till reformering av elmarknaden som gick ut på remiss föregående dag.

Vi hann bland annat ta upp två förslag, som kommissionen ombeds överväga:
1. att elnätsbolagen ska tillåtas sälja el (inte endast distribuera) till rörligt spotpris. Prissäkring får konsumenterna köpa från elhandelsbolag, banker och försäkringsbolag. Detta skulle leda till högre kundnytta och en mer likvid elhandel.

2. att införa en tudelad nätreglering. I Nya Zealand har en ordning införts där de företag som avstår utdelning kan agera utan nätreglering. Det har på bara några år lett till sänkta elnätskostnader med 6,5 procent. Varför? Jo man slipper rapporteringskravet som driver administration och som konsumenterna slutligen får betala.

Höstmöte i Herrljunga

#Charlotte Simonsson, teknikchef på Härryda Energi# Den 20 oktober var det dags för vårt första Höstmöte. Uppslutningen och responsen var så bra att vi tänker fortsätta nästa år!
Inriktningen på programmet var konkreta åtgärder för att klara vintern.
Niclas Damsgaard, chefsstrateg på SvK, presenterade sina tankar. På frågan om vi kommer att klara oss utan roterande bortkoppling var svaret: Kanske, men inte helt säkert. Det beror på väder och tillgängligheten på kärnkraften.

Charlotte Simonsson (bilden till höger), teknikchef på Härryda Energi talade på temat Planera för framtiden - Så möter det lokala elnätsbolaget utmaningarna i en expansiv kommun. Tre framgångsfaktorer pekade hon på
- Samarbete med kommunen
- Våga ställa krav på kunderna
- Engagerade medarbetare med visioner

Journalisten Per Lindvall reflekterade över hur energipolitiken kan komma att bli efter valet. Tord Rixborn, med mångårig bakgrund i elhandel, förklarade hur läget ser ut för de flesta elhandlare inför vintern. Bland annat såg han att elhandelsbolagen kan minska riskerna genom att ha rätt produktutbud och att följa kundernas betalningsbeteende.
Professorn på KTH, Lars Nordström¸ berättade om vad han ser som utmaningar i elsystemet och vilka av dessa vi har lösningar på men inte använder och vad som fortfarande är lite klurigt. Han efterlyste mer framåtanda.
Mattias Lång, nätansvarig Skövde Energi, hade bett om en programpunkt för att leda en presentation av och diskussion om elnätsfrågor vid delning av energi via IKN. Medlemsdiskussionen ledde till bildandet av en arbetsgrupp av medlemmar som ska ta reda på fakta i frågan och delge den övriga medlemskretsen. Mattias siktar på att arbetet ska leda till en skrivelse från Lokalkraft Sverige till berörda myndigheter.

Effektproblematiken, nya regelverk och erfarenhetsutbyte på Energidagarna

Energidagarna2022Skovde.jpg

Mattias Lång och Wiktoria Breman berättade om erfarenheterna hos Skövde Energi av bytet till effekttariffer

“Alla bygger kraftsystem idag, som kräver att vi kan importera från någon annan.” Det säger Svenska Kraftnäts chefsstrateg Niclas Damsgaard. Därför arbetar SvK bland annat med att säkerställa överföringskapacitet av el inom Sverige och med våra grannländer.
Små modulära kärnreaktorer, SMR, skulle kunna vara en av lösningarna på den effektproblematik som finns i Sverige. De har väsentligt lägre investeringskostnader än dagens stora kärnkraftverk och tiden från order till färdigställd reaktor är mycket kortare. Det menar professor Janne Wallenius som samtidigt konstaterar att byggandet av dessa reaktorer idag kraftigt hämmas av att det endast är tillåtet att uppföra kärnkraftverk på de platser där dessa idag finns.
Veckan före Påsk samlades Lokalkraft Sveriges medlemmar till Energidagarna på Knistad Herrgård. Utöver Niclas Damsgaard och Janne Wallenius fick deltagarna även ta del av erfarenheter som andra medlemsföretag har gjort inom solel, energilagring och byte till effekttariffer. Forskare och chefer från myndigheter delgav det senaste på energiområdet vad gäller framsteg och nya regelverk.

Reglermyndighetens större frihet påverkar regleringen av svenska elnätsföretags intäkter

Domstol.jpg I början av september 2021 kom den så kallade Tysklandsdomen. EU-domstolen slår i en tvist mellan Tyskland och EU-kommissionen fast att reglermyndigheten i ett medlemsland ska ha en hög grad av självständighet. Nationella parlament och regeringar får inte detaljstyra beräkningsmetoder och tariffer.
EU-kommissionen för en dialog med den svenska regeringen om regleringen i lagar och förordningar, som kommissionen anser är alltför detaljerade. Dialogen har pausats i avvaktan på den aktuella domen. Exakt hur domen kommer att påverka den svenska regleringen återstår att se men Lokalkraft Sverige bedömer att regelverket kommer att behöva förändras.

Infrastrukturdepartementet bekräftar Lokalkraft Sverige som nationell DSO-organisation

Lokalkraft Sverige kommer att kunna representera sina medlemsföretag i den nya EU DSO-enhet som kommer att utarbeta nätkoder och riktlinjer för elnätverksamhet i hela EU. Det står klart sedan infrastrukturdepartementet bekräftat Lokalkraft Sverige som en nationell DSO-organisation.
- Jag är mycket nöjd, nu kan vi hjälpa våra medlemmar i det viktiga arbetet att påverka utformningen av den framtida elmarknaden, säger Erik von Hofsten, vd i Lokalkraft Sverige.
- Det decentraliserade energisystem som nu växer fram kännetecknas i allt högre grad av förnybar energi och förändrad användning av elnätet. Det gör elnätsbolagen än mer till spindeln i nätet för det framtida energisystemet. Eftersom medlemskapet i den nya EU DSO-enheten är förbehållet DSO:er, är de svenska statsmakternas besked mycket välkommet, säger Erik von Hofsten.

Egen förmåga till drönarflygning i elnätsverksamheten

#Med hjälp av drönare och ett databehandlingsprogram förenklas kontroll och inspektion# Lokalkraft Sverige och VSL Systems har ingått ett samarbetsavtal som under 2021 ger medlemsföretagen en kraftig rabatt och möjlighet att skapa egen förmåga till drönarflygning i elnätsverksamheten.
Drönare kan vara till stora nytta vid besiktning av ett elnäts komponenter. Möjligheten att snabbt och enkelt flyga upp bredvid eller över komponenter ger tillgång till nya perspektiv. En detaljerad visuell inspektion utan brytning av spänningen blir en del av vardagen och den ökade kvaliteten på besiktningsarbetet leder till högre leveranssäkerhet.
Drönarens gyrostabiliserade kamera ger högupplösta bilder som kan användas för att skapa en detaljerad fotodokumentation av hela elnätet. Det gör det möjligt att snabbt slå upp bilder på enskilda komponenter och vägleda arbete på distans från kontoret. För att hantera den stora mängd data som denna bildinsamling innebär har ett program utvecklats som automatiskt namnger och kategoriserar bilder i en logisk filstruktur, vilken i sin tur överensstämmer med elnätets struktur.
Genom att ersätta helikopter och skylift förbättras medarbetarnas arbetsmiljö samtidigt som kostnaderna minskar och miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och buller helt tas bort.

Aktiva medlemmar på webbinarium med Ei

webbinariumRosten.jpg

Energimarknadsinspektionens ställföreträdande Gd Tony Rosten fick besvara många frågor och inlägg från Lokalkraft Sveriges medlemsföretag den 9 februari. Det är en hel del som är på gång hos Ei.

Medlemsföretagen delade generöst med sig om elsäkerhet

elsakerhet.jpg Webbinariet "Elsäkerhet - vad gör du om olyckan är framme?" den 9 december var uppskattat. Vd:arna Krister Hillefors, Västra Orust Energitjänst och Mats Andersson, Grästorp Energi, berättade om verkliga olyckor som har inträffat och Anders Richert, tekniks direktör vid elsäkerhetsverket, berättade om vad myndigheten förväntar sig att man vidtar för åtgärder efter en olycka så att den inte upprepas.

Det allra bästa var att se den generositet som medlemsföretagen visade varandra. De delade friskt med sig av rutiner och tips.

Webbinarium om ECM och elmarknadshubben

BosseAndersson201116.jpg Den 16 november genomfördes ett större webinarium om ECM och hubben. Intresset var stort och över 90 personer deltog. Utöver representanter för de företag som tagit fram rapporten ”Handslaget – en bättre elmarknad” deltog experter och representanter för alla riksdagspartier. Det var intressant att ingen, varken Telge Energi, som skrivit under en debattartikel mot Handslaget eller något av de sju riksdagspartier som gjorde uttalanden (V uttalade sig inte) tog ställning för ECM eller hubben. Såtillvida är arbetet med Handslaget en stor framgång.

Man ska dock komma ihåg att hubben finns inskriven i regeringens budgetproposition och den är inte formellt nedlagd. Om den genomförs är det inte svårt att sedan införa ECM. Därför måste arbetet mot elmarknadshubben fortsätta.

Erik von Hofsten ny VD i Lokalkraft 2020-04-14

ErikvonHofstenLokalkraft2020-04-1360prc.jpg Erik von Hofsten är ny VD i Lokalkraft, efter Mikael Larsson som avgår på egen begäran.
Erik är uppvuxen i bruksorten Oskarström utanför Halmstad. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastigheter, energisektorn och pensions- och försäkringsbranschen. Under de svenska förhandlingarna om medlemskap i EES och i EU ingick Erik i UD:s förhandlingsdelegation.
Han har bland annat varit informationschef i Fastighetsägarna Sverige, i Nova Naturgas (nuvarande Swedegas), presschef i Vattenfall Norden och informationschef och kommunikationsdirektör i Folksamgruppen.
- Jag ser fram emot att verka för att de lokala energiaktörernas perspektiv kommer fram i debatten och vid utformandet av nya lagar och regelverk, säger Erik von Hofsten.

Vi hälsar Erik varmt välkommen!

Anders Mannikoff
Ordförande

Investeringsstöd för energilager 2020-01-03

Investeringsstödet för energilagring förlängs
Ändring: Förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi Beslutsunderlag: Regleringsbrev till Energimyndigheten SFS: 2019:1247 Ikraftträdande: 1 januari 2020
19 (37)
Ändringen innebär en förlängning av möjligheten att bevilja bidrag för åtgärder som slutförs under 2020. Investeringsstödet för energilagring infördes 2016 och är avsett för lagring av egenproducerad el, i praktiken solel. Förlängningen innebär att bidrag enligt förordningen kan beviljas under lika lång tid som stödet enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Liberalerna ut med följande debattartikel i UNT. 2019-11-26

Nu tar de som parti ställning emot såväl hubb som ECM.
För att läsa artikeln följ länken länk

Få mail-påminnelse när nyheter läggs på hemsidan

Önskar Du få ett mail då Lokalkraft lägger upp ny information på hemsidan?
Om, klicka på "logga in" i rubrikraden och följ instruktionerna så blir du upplagd.

Vad innebär Ren energi-paketet

Ren energi-paketet innehåller en mängd regler som ska tillämpas från år 2021. Energimarknadsinspektionen har skrivit en sammanfattning av paketet som finns på Ei:s hemsida. En sammanfattning av EI:s text finns att läsa bakom inloggning.

Utbyggnad av elnäten är viktig fråga för regeringen

Energiminister Anders Ygeman framhöll att utbyggnad av elnäten är en högt prioriterad fråga för regeringen när han nyligen invigde Energimarknadsinspektionens nya lokaler i Eskilstuna. Nätkoncessionsutredningens förslag om snabbare tillståndsprocesser är på remiss till den 31 oktober. Därefter kommer, framhöll ministern, infrastrukturdepartementet att prioritera det vidare arbetet med förslagen högt.

Lokalkraft träffade infrastrukturdepartementet

Den 27 augusti 2019 besökte representanter för Lokalkraft Infrastrukturdepartementet för att informera om verksamheten i lokala elnätsföretag och diskutera den framtida elnätsregleringen. Logga in för att läsa mer om mötet.

ENERGIMARKNADSDAGEN EKONOMI 2019-11-12

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS UPPLAGA AV ENERGIMARKNADSDAGEN EKONOMI
Mölndal Energi AB bjuder in till seminarium i energimarknads ekonomi. För mer information följ länken här.

Regeringen motsätter sig EU-kommissionens kritik

Regeringen motsätter sig EU-kommissionens kritik mot svensk elnätsreglering
Publicerad 25 juli 2019

Regeringen delar inte EU-kommissionens bedömning att den svenska elnätsregleringen strider mot EU:s elmarknadsdirektiv. Det skriver regeringen i dag till EU-kommissionen. Regleringen syftar till att främja investeringar och säkerställa rimliga elnätsavgifter för elkonsumenterna.
Du kan läsa mer via denna länk

Lokalkraft diskuterade tariffer med Ei

Energimarknadsinspektionen, Ei, arbetar med att ta fram tariffer för hur elnätstariffer ska utformas. Lokalkraft Sverige träffade Ei den 19 juni för att ge sin syn på frågan.

I ellagen ställs krav på att tarifferna ska vara objektiva och icke-diskriminerande. De ska också utformas på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet och en effektiv elproduktion och elanvändning. Det är kravet på ett effektivt utnyttjande av elnätet som Ei nu arbetar med att ta fram föreskrifter om.

Ei:s projekt är i startfasen och en viktig första fråga är att definiera vad effektivt utnyttjande av elnätet innebär. Det är en förutsättning för att man ska kunna ta fram en tariffstruktur som ger incitament som bidrar till att elnätet utnyttjas effektivt.

Eftersom incitamenten i tarifferna ska leda till att kunderna agerar är det väsentligt att Ei tar hänsyn till att kunderna för att agera på det vis incitamenten styr behöver kunna:
• Förstå incitamenten
• Ha möjlighet att agera – styra sin elanvändning
• Tycka incitamenten gör det värt att agera
• Vilja investera i utrustning som styr

Lokalkraft Sverige kommer att delta i den referensgrupp som Ei skapat för projektet.

Den presentation Lokalkraft visade vid mötet finns här

Synpunkter på hur tariffer bör utformas kan lämnas till anders.pettersson@lokalkraft.se.

Organisationsförändring 1 juni 2019

Bosse Andersson har valt att lämna sitt uppdrag i Lokal Kraft Sverige pga. hälsoskäl.
Bosse hälsar till Er alla ”att det har varit stimulerande och kul att få jobba för Lokalkraft Sverige.”
Mikael Larsson har tillträtt som tf. VD.

Styrelseordförande
Anders Mannikoff

Stämma och Energidagarna 2019 nu genomförda

Den 11 – 12 april genomfördes årets energidagar. Platsen var i år som under senare år Knistad Konferens strax utanför Skövde. Under stämman valdes Anders Mannikoff, Herrljunga Elektriska AB till ny ordförande efter Mikael Larsson som avböjt omval efter att han under den gångna hösten lämnat sin tidigare roll som VD i Västra Orust. Susanne Ernfridsson, Härryda Energi valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Under den fullmatade konferensdelen avhandlades en stor bredd på ämnen. Ämnen som genomgående handlade om utmaningar och möjligheter för Lokalkrafts medlemskrets med bäring på de närmaste årens utveckling.

Nätkoderna har diskuterats under lång tid. Det handlar om regelutveckling som på olika sätt kommer att styra om vardagen för våra medlemmar. Eskil Agneholm från Ellevio hjälpte oss att bena ut vad som ligger närmast på detta område.

Maria Sandqvist uppdaterade oss på utvecklingen kring smarta elnät. Hennes presentation följdes av två elkundsrepresentanter, Jonas Tannerstad, Örebrobostäder och Anna Werner, Villaägarna som delade med sig av sina tankar om framtiden. Elnätsavgifter var en av de frågor som kom upp där vi kan konstatera att det är besvärande att så ofta elnätsavgifterna dras över en kam. Lokalkrafts medlemmar ligger ju i allmänhet med bred marginal med de avgifter som tas ut av kunderna under de ramar som Ei lagt fast.

Ei:s Tony Rosten och David Fried gav en bred exposé över aktualiteter som våra medlemmar kommer att möta. Det handlade bland annat om intäktsramarna för perioden 2020 – 2023, utredningen om utformning av tariffer och om Ren Energipaketet. Kundflexibilitet och styrning av elanvändning har varit en flitigt diskuterad fråga under senare år. Här berättade Joachim Lindborg ,Sustainable Innovation om projekt de varit involverade i, bland annat med koppling till Upplands Energi, en av Lokalkrafts medlemmar.

Dag ett rundades av med Moditys Henrik Almström och Tommy Persson som tog oss med på en resa kring alla de faktorer som påverkar elprisbildningen på lite längre sikt. Den korta sammanfattningen är att det é mycket nu….!

Dag två – fullmatad även den

Susanne Stjernfelt från Energiforsk berättade inledningsvis om deras verksamhet innan Mårten Wallén, SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB tog oss igenom möjligheterna att certifiera våra medlemsföretag med avseende på cybersäkerhet. SBSC erbjuder ett verktyg som säkerligen kan vara till stor nytta för våra medlemmar.

Jonas Persson, Karlstad El- och Stadsnät gav oss en bild av hur man i Karlstad arbetar med elbilsladdningsfrågor innan vi kom in på ett annat område i snabb utveckling, solkraft. Här var det Anna-Maria Roslund från SWECO som gav oss en bred bild både av möjligheter och fallgropar på solelområdet.
Gert Ohlin, Sustainable Performance, berättade om medarbetarundersökningar som utgångspunkt för att arbeta med utveckling av företagskultur. Han gav exempel från projekt ihop med Lokalkraftmedlemmar och i anslutning till hans presentation undertecknades ett samarbetsavtal som ger Lokalkrafts medlemmar rabatt vid nyttjande av Gerts tjänster.

Under den näst sista programpunkten presenterade Malin Thorsén, Bright Plannet, ett upplägg för kommunikationsutbildning för Lokalkrafts medlemmar. Utbildningen kommer att äga rum den 15 maj i Skövde och du som vill anmäla medarbetare till utbildningen kan hitta inbjudan längst upp till höger på denna sida.

Årets Energidagar avslutades med att professor Sören Holmberg, känd från många år av valvakekommenterande gav oss de senaste svaren på hur svensk energiopinion utvecklas. Mycket spännande att se hans mycket långa tidsserier med åtföljande förklaringar till över tid ändrade åsikter.
Med detta var två dagars Energidagar över. Den medlem som vill ha del av de presentationer som hölls kan finna dem i pdf-format innanför inloggningen.

2020 års Energidagar och stämma kommer att hållas den onsdag 15 – torsdag 16 april och platsen blir Knistad – Välkommen åter!

Kammarrätten ger elnätsföretagen rätt i frågan om ”överrullning” av outnyttjat utrymme i intäktsramen

Kammarrätten har nu avgjort frågan om möjligheten för elnätsföretagen att ta med sig en outnyttjad intäktsram in i ytterligare en tillsynsperiod. Ei har hävdat att det inte ska vara möjligt och de hade därför överklagat den dom som tidigare avkunnats i förvaltningsrätten. Kammarrätten avslog nu överklagan vilket innebär att elnätsföretagen ges rätt i sin tolkning av regelverket.

Kortfattat innebär kammarrättens dom att i det fall att ett företag inte hunnit utnyttja sin intäktsram för perioden 2012–2015, har företaget möjlighet att ta med sig det outnyttjade beloppet två perioder, det vill säga till perioden 2016–2019 och perioden 2020–2023.

Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadazs Nilsson säger på Ei:s hemsida att man inte kommer att överklaga kammarrättens dom vilket innebär att branschen nu äntligen vet vad som kommer att gälla. Branschens tolkning har med detta fastställts vara i enlighet med gällande lagstiftning.

Den som vill läsa domen i sin helhet kan följa denna länk till domen

Lokalkraft i möte med Ei:s stf GD, Tony Rosten

Tony_Skovde.jpg Ett 30-tal LKS-medlemmar samlades den 16 januari i Skövde till dialogdag kring regelverket som styr elnätsverksamheten. Inbjuden till mötet var Tony Rosten som gav våra medlemmar en mycket värdefull genomgång av dagens regelverk, förändringar som är på gång och även en del spaning in i en lite mer avlägsen framtid där tämligen färska EU-initiativ kan komma att påverka även en svensk verklighet.

Mötet präglades av stor öppenhet och vi som var där fick en mycket bred genomgång av dagens och morgondagens regelverksrelaterade frågor. Länken nedan leder till ett referat från möte.

Referat dialogmötet

Dialogmöte med Energimarknadsinspektionen

Lokalkraft Sveriges styrelseordförande Mikael Larsson medverkande den 21 november i ett dialogmöte med Ei kring frågor kopplade till tillståndsgivning för elledningar 21 nov 2018.

Mötet präglades av ömsesidigt intresse av att få till en smidig process i hanteringen av tillståndsärenden. Båda parter fick möjligheter att beskriva sin syn på var problem kan finnas med dagens arbetssätt. Hur kan ansökningar om tillstånd bli mer fullständiga och hur kan hela processen snabbas upp.

Du kan läsa ett referat från mötet om du följer denna länk

Ei hade tagit fram en presentation kring tillståndsfrågornas hantering som du kan ta del av genom att följa denna länk till presentationen

Ny förordning ger incitament att byta fungerande anläggningar

Regeringen har beslutat om en ny förordning om intäktsram för elnäts- verksamhet. I kommentarerna till förordningen har det svepandes talats om att elnätskunderna kan räkna med runt en tusenlapp i sänkta nätavgifter när vi går in i nästa regleringsperiod från år 2020. Den siffan är inte applicerbar på varje enskilt elnätsbolag. För kunderna till Lokalkrafts medlemmar, där nätavgifterna utvecklats tämligen modest över senare år, kan kunderna utgå ifrån en fortsatt tämligen stabil situation vad gäller elnätskostnaderna.

Den nya förordningen innehåller förutom detaljerade regler för hur räntan ska beräknas även andra delar som kommer att få stor betydelse för en del bolag. Bland annat nya regler för tillåten avkastning på äldre anläggningsdelar. Följ denna länk om du vill veta mer.

Energimyndighetens solelportal för dig som vill veta mer om solel

Funderar du på om solceller är något för dig? Energimyndigheten har lanserat vad de kallar solelportalen. Där samlas information och ges en oberoende vägledning inför beslut om solel. Följ denna länk så når du Energimyndighetens information om solel. Tänk på att ta kontakt med din lokala nätägare för eventuellt kompletterande information innan du drar igång ditt eget solelprojekt.

Lokalkrafts remissvar gällande incitament i elnätsregleringen

Lokalkraft Sverige har avgivit remissvar på denna remiss till Ei. I korthet vi anser att elnätsregleringen ska ses i ett helhetssammanhang. Den ska ses som en del av hela elsystemet i Sverige. Incitament i regleringen som leder till suboptimering ska undvikas. För elkunderna är det helheten av elhandelspris, elnätpris och skatter som är viktigt. Kundens kostnad för elnätet är bara en liten del av hela kostnaden för elen. Det är därför osannolikt att mindre ekonomiska incitament till kunderna att anpassa sin elanvändning efter vad som kan vara bra för elnätet verkligen leder till att kunderna agerar.

Regleringen bör vara sådan att det finns möjligheter för elnätsföretagen att agera så att de kan påverka utfallet av incitamenten. Så är dock inte fallet med några av de incitament Ei föreslår i denna rapport.

Det viktigaste måttet på om elnätsföretaget agerar torde vara hur nöjda kunderna är. Hur kunderna uppfattar att elnätsföretagen agerar bör därför påverka intäktsramarna. Ei bör ta fram en metod för att kunna ta hänsyn till befintliga undersökningar av kundnöjdheten i regleringen.

Du kan ta del av det fullständiga remissvaret genom att följa denna länk

Tidningen Din Energi nominerad till publishingpriset!

Tidningen "Din Energi", som i dag ett 20-tal av Lokalkrafts medlemmar använder som del i sin kundkommunikation, har mycket välförtjänt nominerats som en av totalt åtta kandidater att ta hem priset i klassen kundtidningar B2C. Kan det räcka ända fram? Den 7 november får vi svaret.

Kapacitetsbrist - en ny elnätsdebatt?

Årets Almedalsvecka var energipolitiskt tämligen lugn. Med energiuppgörelsen från år 2016 råder det enighet om de stora linjerna i svensk energipolitik. Men jag noterade att en delvis ny fråga börjat diskuteras. En fråga som det tidigare knappast varit någon diskussion om. Det gäller elnätens kapacitet. Det handlar alltså inte om hur elnätspriserna ska regleras utan om över huvud taget våra elnät har kapacitet nog att klara de framväxande elbehoven!

På Second Opinion Energi har Kalle Karlsson den 11 juli intervjuat Svenska Kraftnäts Niclas Damsgaard kring dessa frågor. Följ denna länk så kan du ta del av resonemangen Länk till Second Opinion . Jag skulle bli mycket förvånad om vi inte här har början till en ny elnätsdebatt. Det är min huvudspaning från årets Almedalsvecka.

Bosse Andersson, Lokalkraft

Lokalkraftsmedlem i dialog om elnätsregleringen

Ale El, en av Lokalkrafts medlemmar har genom sin vd Stefan Brandt, medverkat vid ett möte med Miljö- och energidepartementet för att diskutera framtida intäktsramar för landets elnätsföretag. Diskussionerna om hur den framtida elnätsregleringen ska se ut har pågått länge och det är utan tvekan värdefullt att Lokalkraft på detta sätt kan ta plats i diskussionerna. Stefan blev efter mötet på departementet intervjuad av tidningen Alekuriren om mötet.

– Det känns roligt att Ale El fick den möjligheten och för mig personligen uppskattar jag att få det förtroendet, säger Brandt till Alekuriren. Du kan läsa mer om mötet här till Alekurirens artikel.

Träffar med riksdagspartierna om kundnöjdhet och bättre elmodell

Den 5 februari var sista dag för att lämna svar på remissen till utredningen om framtiden gas- och elnät, vilket Lokalkraft Sverige har gjort. I samband med det så träffar vi företrädare för riksdagspartierna och presenterar
1. våra förslag till hur den prisvärdhet som kunderna upplever att de får av sina elnätsbolag ska få genomslag i elnätsregleringen. Det ena förslaget är att kundägda och mindre kommunala bolag ska kunna undantas från regleringen mot att de inte kan ta ut utdelning. Det andra förslaget är att alla elnätsbolag, avsett ägarform, mätas på sin kundnöjdhet, i form av kundernas upplevda prisvärdhet. Varje år ska energimarknadsinspektionen mäta kundnöjdheten. Den i sin tur blir avgörande för hur stor utdelning det enskilda elnätsbolaget kan ta ut.
2. vårt förslag till förbättrad el(marknads)modell, där vi har en lösning på hur Sverige ska kunna exportera och samtidigt kunna behålla konkurrenskraftiga inhemska priser. All produktion bjuds ut som idag och ett marknadspris nås som är baserat på total efterfrågan. Därefter möts enbart producenter och Sveriges elnätsföretag på den fysiska marknaden. Ett inhemskt pris uppnås. Sveriges export kommer inte att begränsas och ändå kan vi få konkurrenskraftiga inhemska priser.

Vi har även framhållit att det ligger i elnätskundernas intresse att det går att fördela investeringsutrymmet över flera reglerperioder, så kallad överrullning.

Responsen har varit mycket god, inte minst när det gäller kundnöjdhet och prisvärdhet. Men även vårt förslag till reformerad el(marknads)modell röner intresse.

Skrivelse till regeringen inför energipropen

Lokalkraft Sverige lämnade den 2 oktober in en skrivelse till regeringen i samband med arbetet med energipropositionen och även i arbetet med den europeiska energilagstiftningen. I den framhåller vi att kundernas ställning på elmarknaden måste stärkas. Vi föreslår en ny roll för elnätföretagen som bättre tillvaratar kundernas intressen och som integrerar kunderna i leveranssäkerhetsarbetet via deras lokala nätbolag. Förslaget gör det dessutom möjligt att särkoppla de senaste vintrarnas höga elpriser från påverkan från omgivande länder utan att vår viktiga export av el begränsas. Förslaget innebär inte heller någon konflikt med EU:s konkurrenslagstiftning. Till grund för några av förslagen i skrivelsen ligger professor Magnus Söderbergs rapport om kundernas uppfattning av elnätsbolagens prisvärdhet.
Skrivelse
Kundnöjdhetsundersökning

Lokala energibolag driver utveckling

Elinorr anordnade den 20 juni i Gävle ett mycket intressant seminarium om flextjänster. Vi fick konkreta exempel på att lokala energibolag genom samarbeten kan vara drivande i utveckling av såväl teknik som kundanpassade adaptioner. Joacim Eronen som är vd i Lokalkraft Sveriges medlemsföretag Upplands Energi berättade om hur hans bolag har varit och är testbädd åt Uppsalabolaget Ngenic vid utvecklandet av ledande teknik som minskar klimatpåverkan och sparar elkundernas pengar.

Från Nederländernas organisation för elnätsbolag fick vi bland annat höra att elnätsbolagen där inte genomför några kundnöjdhetsundersökningar. Varför? Jo, där finns inga elnätskunder, endast belastningspunkter! Utan kundkännedom har det visat sig vara oerhört svårt att rätt prognosticera efterfrågan på el och bygga ut produktion och elnät i rätt takt. Det är resultatet av att man i Nederländerna har infört den elhandlarcentriska modellen. Låt oss slippa den i Sverige!

Kunderna förväntar sig tillräckligt med fossilfri el

17 januari 2023
Regulatorisk osäkerhet kan försvåra energiomställningen. Elnätskunderna, inte minst de företag och industrier som Mikael Möller och Johan Bruce representerar, förväntar sig att det finns tillräckligt med fossilfri el skriver Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige och Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige i en slutreplik.
Artikeln finns länkad nedan.
https://second-opinion.se/elnatskunderna-forvantar-sig-tillrackligt-med-fossilfri-el/

Forcerad process äventyrar elnätet och elektrifieringen

19 december 2022
Det föreligger nu en reell risk att Energimarknadsinspektionen med kort varsel och för 8:e gången i ordningen byter metod för hur man beräknar elnätsföretagens intäktsramar, utan att genomföra en noggrann analys av konsekvenserna, skriver Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige, och Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige. Det riskerar att leda till lägre investeringar och en lägre utbyggnadstakt av Sveriges elnät, menar de. Artikeln finns länkad nedan.
https://second-opinion.se/forcerad-process-aventyrar-elnatet-och-elektrifieringen/

Tidöavtalet och regeringsförklaringen

18 oktober 2022
Erik von Hofsten kommenterar Tidöavtalet och regeringsförklaringen.

"Det är en hel del i Tidöavtalets energidel som vi välkomnar. Till att börja med målsättningen att återupprätta elsystemet så att människor och företag får stabila och låga elpriser. Vi har länge efterlyst en ny elmarknadsmodell med ett tydligt leveranssäkerhetsmål där ansvarig för måluppfyllelsen tydligt pekas ut, förslagsvis Svenska kraftnät. Det är glädjande att man har lyssnat på oss. Vi välkomnar därför att SvK får ett förtydligat mandat att upphandla planerbar elproduktion.

Det är också högst rimligt att regeringen vill minska konsekvenserna av de höga elpriserna. Vi vill dock betona att minskad efterfrågan på el leder till lägre elpriser. Vid utformningen av elprisstödet behöver detta beaktas.

Det är också välkommet att regeringen betonar energipolitikens betydelse för klimatpolitiken.

Det är bra att den som ansluter till elnätet ska stå för de kostnader anslutningen orsakar.

Den betoning av landsbygdens utveckling som görs i regeringsförklaringen visar på vikten av att de lokala energibolagens styrkor tas tillvara vid utformningen av elmarknaden.

Vad saknas? Att elnäten och deras betydelse för elsystemet inte nämns, utöver avsnittet om anslutningskostnader för vindkraft - varken i Tidöavtalet eller i regeringsförklaringen. Lokalnätsaktörerna har en central roll i lokalsamhällena. Ofta är de kund- eller medborgarägda. De investerar så mycket som kunderna, det vill säga ägarna vill, och utnyttjar inte kostnadsramen fullt ut. Vi behöver en särskild reglering för dem, så att de inte ska behöva ägna sin tid åt onödig administration.”

Skenande elpriser slår även mot elnätsavgiften

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 14 september 2022 varnar Lokalkraft Sverige tillsammans med Ellevio för att de skenande elpriserna även slår mot elnätsavgifterna. Det finns en utväg som inte inbegriper skattemedel men då måste regeringen agera omedelbart. Artikeln finns länkad nedan.
https://www.dn.se/debatt/elnatsavgiften-kommer-att-hojas-med-uppemot-30-procent/

Dags för energiminister Farmanbar att agera

I en debattartikel i Second Opinion den 16 juni 2022 uppmanar Lokalkraft Sverige energiministern att förverkliga intentionen om att göra om elmarknadsmodellen. Artikeln finns länkad nedan.
https://second-opinion.se/dags-for-energiminister-farmanbar-att-agera/

Elmarknaden måste göras om!

220205UNTEldebatt.jpg UNT 5 februari 2022
Artikeln finns här

Om kompensation till elkunder och energiöverenskommelse

Energimarknaden 28 januari 2022
- Vi gläder oss åt att regeringen förlitar sig på de lokala elnätsbolagen för att ombesörja utbetalningarna av kompensationen, trots att de inte säljer någon el i dagsläget. Men det konsumenterna, företagen, samhället behöver är ju inte kompensation eller tillfälligt sänkta skatter utan det är en ny förutsägbar elmarknadsmodell, med trygg leverans av el till acceptabla och förutsägbara priser.

Det framhåller Erik von Hofsten, vd för Lokalkraft Sverige, när han är gäst i Månadens tv-intervju januari hos Energimarknaden.
Se TV-intervjun eller läs hela artikeln här:
https://www.vainsights.se/articles/794868/2022-01-28-10-40-41-ny-elmarknadsmodell-och-tudelad-elnatsreglering-viktigast-for-lokalkraft-sverige/

Mål och ansvar för leveranssäkerhet nyckeln till en ny elmarknadsmodell

220121debattelmarknad.jpg Debatt i Dagens Industri 21 januari 2022
” Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation.” Finansministerns ord när han presenterade regeringens kompensation av konsumenterna för vinterns höga elpriser visar högst konkret vart lappandet och lagandet har fört den svenska elmarknadsmodellen. Till vägs ände.

Det är hög tid att skapa en elmarknadsmodell som levererar el och nytta för konsumenter, företag och samhällsbärande verksamhet. En förutsägbar och allmänt respekterad elmarknadsmodell som fungerar utan att lagstiftarna går in och temporärt rättar till misshagligheter med diverse stödpaket och subventioner.
Läs hela artikeln här:
https://www.di.se/debatt/debatt-mal-och-ansvar-for-leveranssakerhet-nyckeln-for-en-ny-elmarknadsmodell/

Nu tar nätföretagen plats i EU

Second-opinion 3 maj 2021
- Att vara utsedd till en nationell DSO-organisation gör det möjligt att agera uppströms i EU-arbetet, i förhållande till riksdag och myndigheter. Alla har nog inte ännu förstått vilken scenförändring det här innebär, säger Lokalkraft Sveriges vd Erik von Hofsten.
- Som nationell DSO-organisation i EU:s utpekade expertorgan ökar våra möjligheter att påverka tidigare i processen. Hittills har vi varit hänvisade till att försöka påverka riksdagens och de svenska myndigheternas förslag till implementering av den europeiska regelverken.
- Vi får nu en chans att visa att hög kundnöjdhet hör ihop med lokal förankring. Många av de lokala och regionala elnätsföretagen ägs av sina medlemmar eller av kommuninvånarna. Vi arbetar under andra premisser än storbolagen, är kunddrivna. Vi känner våra kunders vardag, och vinsterna i verksamheten återinvesteras lokalt, säger Erik von Hofsten.
Läs hela artikeln här:
https://second-opinion.se/natforetagen-tar-plats-i-eu/

Hubben bromsar energiomställningen

hubbdebatt.jpg Med den elhandlarcentriska modellen borta från reformkartan är det obegripligt varför regeringen fortfarande vill låta Svenska kraftnät bygga elmarknadshubben, skriver företrädare för 35 energiföretag.
I regeringens senaste budgetproposition blev det tydligt att framtiden för den elhandlarcentriska modellen (ECM) är osäker. När en stor majoritet av riksdagspartierna därtill ställt sig negativa till reformen är sannolikheten liten att den införs i Sverige. Trots det lever planerna på den så kallade elmarknadshubben kvar. När idén med att etablera ECM utvecklades stod det klart att modellen bara kunde möjliggöras om det etablerades en gigantisk informationsdatabas på elmarknaden; en elmarknadshubb. Med ECM borta från reformkartan är det obegripligt varför regeringen fortfarande vill låta Svenska kraftnät bygga elmarknadshubben. Genom att driva vidare idén om hubben riskerar vi att slösa tid, fokus och resurser på en föråldrad IT-plattform med en liten – snudd på obefintlig – nytta i relation till den nödvändiga förändring elsystemet står inför. Låt oss istället fokusera på att bygga upp ett informationsutbyte på elmarknaden som med kraft stödjer energiomställningen.
Läs hela debattartikeln här:
https://second-opinion.se/elmarknadshubben-bromsar-energiomstallningen/

Våra medlemsföretag behöver överrullningen

februari2021overrullning.png Tidningen Energi februari 2021
– Våra medlemmar har oftast inte utnyttjat överrullningspengarna, men de kan komma att behöva använda dem i framtiden för att kunna säkra leveranserna, till exempel genom att vädersäkra näten, säger Erik von Hofsten, vd på Lokalkraft Sverige. Han menar att regleringar och lagar oftast är skrivna med utgångspunkt från de större företagen som har högre avkastningskrav.
Läs hela artikeln här: Tidningen Energi

Det krävs tydligare mål för svensk elförsörjning

201008Aftonbladet.jpg Debatt i Aftonbladet 201008
”Det är dags för politiken att bestämma hur hög leveranssäkerhet vi ska ha i Sverige. Och vem som har ansvaret för att kunderna ska få den el de behöver.
Utan mål och ansvar kommer energimarknaden att fortsätta vara ett lapptäcke av kortsiktiga politiska åtgärder."

Läs hela debattartikeln här:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vAQkom/kravs-tydligare-mal-for-svensk-elforsorjning

Elkunder gynnas av långsiktighet

Kvallsposten.png Debatt i Expressen 201008
"Frågan om huruvida eljättar har tillåtits rulla över stötande stora belopp mellan olika reglerperioder får inte skymma en annan verklighet, att det finns små och medelstora kund- och medborgarägda elbolag som använder överrullningen på ett ansvarsfullt sätt och som behöver den för att kunna utveckla verksamheten utifrån kundernas och ägarnas önskemål och behov.”

Läs hela debattartikeln här:
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/elkunder-gynnas-av-langsiktighet/

”Regleringen tar inte hänsyn till lokalt perspektiv” 2020-05-07

”Mycket av regelverket på elmarknaden – både kring elnätsregleringen och diskussionen om den elhandlarcentriska modellen – är gjort utifrån avancerade teoretiska modeller som gäller på Handelshögskolan och därmed skräddarsytt för att passa de stora koncernerna. Regelverket måste kompletteras för att även tillgodose de många små aktörernas behov”. Det säger Erik von Hofsten, nyutnämnd VD i Lokalkraft Sverige.
Läs artikeln Second Opinion

Sveriges elförsörjning

Sveriges elförsörjning - ”Förlegad el-reform måste stoppas"
Efter tio år av utredningar och en rusande teknikutveckling har tiden sprungit ifrån idén om en elhandlarcentrisk elmarknad. Kvar finns ett dyrt och kritiserat krokben för kunder och elmarknad – som dessutom innebär en säkerhetspolitisk risk, skriver representanter för 38 energiaktörer. Läs debattartikeln debatt SvD

Nya föreskrifter om nättariffer

Anders Pettersson, Lokalkraft, skriver på Second Opinion om viktiga frågeställningar kopplade till att nya föreskrifter om hur nättariffer ska utformas, nu ska tas fram. Syftet är att främja ett effektivt utnyttjande av elnäten. Därom råder inga delade meningar men vad behöver beaktas? Hur hjälper vi kunden att förstå? Utgångspunkten måste vara att utgå från elkundernas perspektiv. Det hela är inte helt lätt för den oinvigde. Du finner hela artikeln via denna länk till artikeln. debatt Second Opinion

Dra inte alla eldistributörer över en kam!

Det är inte rimligt att låta regleringspendeln nu slå så långt åt andra hållet att även elnätsägare som verkligen hållit igen kläms åt. När alla eldistributörer mer eller mindre dras över en kam kan en ny reglerregim med tiden äventyra möjligheterna att upprätthålla en nödvändig elnätskvalitet skriver Bosse Andersson, VD i Lokalkraft Sverige. Du kan ta del av hela artikeln via denna länk: debatt Second Opinion

Gör omtag på elmarknadsmodellen!

Anders Pettersson, Lokalkrafts elnätsexpert ställer på Second Opinion Energi den brännande frågan - hur ska elmarknaden organiseras så att den på ett effektivt sätt kan uppfylla kundernas och samhällets krav på en säker elförsörjning till en rimlig kostnad? Anders konstaterar att frågan har utretts under en följd av år men detta till trots - ännu finns inte alla svar framme. Slutsatsen blir att det behövs ett omtag, den elhandlarcentriska marknadsmodellen är inte lösningen, bredda ansatsen och sök kundvänliga lösningar!
Läs mer här

Reglering för långsiktig utveckling av elnäten

Elnätsbranschen står inför stora utmaningar när nu elnätsregleringen ses över. Debatten om elnäten har varit mycket ploariserad men vi måste eftersträva långsiktiga och rimliga spelregler som gör att elnätsverksamheten kan utvecklas och möta de utmaningar som ligger i en ny elproduktionsstruktur med ett ökande mått av volatilitet. Anders Pettersson och Bosse Andersson, elnätsexpert respektive VD i Lokalkraft utvecklar sina tankar om den nya elnätsregleringen i två artiklar på Second Opinion Energi.

Läs mer här del två läser du här

Energidagarna 18-19 april 2024

Knistad2020.jpg Välkommen till årets Energidagar som Lokalkraft Sverige genomför på Knistad konferens, utanför Skövde. Vi har ett brett program med programpunkter som är högaktuella för våra medlemmar. Ämnen som vi belyser vid Energidagarna:
Arbetet med cybersäkerhet, Elberedskap, nätutvecklingsplaner, aktuella regelverksfrågor, automatiserad datanalys för bättre insikt i kundernas beteende, energigemenskaper, flexibilitet från oberoende aggregatorer och energins roll i samhällsbygget.
Här finner du inbjudan och program

Ljusa dagar för lokala européer

Cedec230622.jpg

Under årets längsta dagar samlades medlemmar i CEDEC, samverkansorganisationen för lokala energibolag i Europa, i Stockholm för styrelsemöte och föreningsstämma. Lokalkraft Sverige var värd för programmet tillsammans med Elinorr och Stadsnätsföreningen.
Bland annat besöktes Lokalkrafts medlemsföretag Boo Energi, som var först i landet med att installera ett energilager kopplat till sitt lokala nät. Vd Per Svenningsson berättade at Boo nu planerar att gå vidare med ännu kraftfullare lagringslösningar och samtidigt utvecklar affärslösningar där vinsterna från effektivare energiförbrukning delas med kunderna. I gengäld får Boo styra förbrukningstiden. Ännu ett exempel på hur lokala energibolag kan vara snabba och väl i linje med kundernas krav!

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2023

Den 20 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.

Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Tord Rixborn slutade efter åtta år i styrelsen och ersattes av Per Svenningsson, vd i Boo Energi. Övriga styrelsen omvaldes och den består nästa år av följande medlemmar:

• ordförande Anders Mannikoff, vd Herrljunga Elektriska AB
• vice ordförande Mats R Andersson, vd Grästorp Energi
• Susanne Ernfridsson, vd Härryda Energi
• Krister Hillefors, vd Västra Orusts Energitjänst
• Håkan Rannestig, vd Österlens Kraft AB
• Per Svenningsson, vd Boo Energi

Adjungerade till styrelsen:

• Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige
• Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Vi vill veta vad du tycker

Just nu genomför vi på Lokalkraft en kundundersökning. Under januari till mars månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående din elnätsleverantör. Dina synpunkter kommer att ingå i ett forskningsprojekt och är oerhört viktiga för elnätsföretagens framtida utvecklingsarbete. Vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

Regelverket för icke-koncessionspliktiga nät

I juli 2017 trädde elsäkerhetslagen (2016:732) i kraft. Delar ur ellagen lyftes då ut i ny lag för att uppnå en mer renodlad lagstiftning runt elsäkerhet respektive elmarknad. Någon ny elmarknadslag har dock inte tagits fram utan ändringarna har i stället införts i återstoden av ellagen (1997:857).
När ett och samma tekniska system regleras genom flera lagrum uppstår alltid en risk att respektive lagrum skickar oförenliga eller motstridiga styrsignaler till de intressenter som bestämmelserna ska stödja och reglera.
En arbetsgrupp inom Lokalkraft Sverige har analyserat problemställningen och skrivit ett brev till elsäkerhetsverket med begäran om förtydliganden.
Brevet i sin helhet kan läsas här

Föreningsstämma och Energidagar i Knistad den 20-21 april

Vi håller stämma den 20 april kl 10.00 och därefter är det våra populära Energidagarna från lunch till lunch den 20-21 april. Kom och träffa branschkollegor! Vi återkommer med programpunkterna i januari.

Presentationerna från Höstmötet 2022

Presentationerna som visades vid Höstmötet 20 oktober 2022 i Herrljunga hittar du innanför inloggningen under rubriken Presentationer. Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlemsföretag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2022

Den 7 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Medlemsmöte med Helene Biström om Sveriges elutmaningar

kriegers-flak_1x1_357x357_90.jpg ”Alla fossilfria energislag kommer att behövas. Om vi ska uppnå net zero koldioxidutsläpp så snart som möjligt så behöver vi kärnkraft.” Det sa Helene Biström, chef för Vattenfalls vind- och solkraft samt batteriutveckling, när hon träffade Lokalkraft Sveriges medlemmar vid ett samtal på webben den 15 oktober.

Helene menar också att elen måste ha en prissättning som hushållen upplever som överkomlig, för att inte förtroendet för den rådande elmarknadsmodellen ska skadas allvarligt. För att åstadkomma detta behöver överföringskapaciteten i Sverige bli mycket bättre och tillstånd till nya vindkraftsetableringar underlättas.

Stora förhoppningar knyts till den havsbaserade vindkraften. Helene Biström berättade att den installerade havsbaserade vindkraften i Europa ska fyrdubblas till år 2030 från idag och återigen fyrdubblas till år 2050. ”För den situation när kusterna inte räcker till så pågår redan utveckling av teknik för att etablera flytande parker längre ut till havs.”

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in