Meny

Lokalkraft i debatten

Mål och ansvar för leveranssäkerhet nyckeln till en ny elmarknadsmodell

Foto: Lars Johansson Debatt i Dagens Industri 220121
” Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation.” Finansministerns ord när han presenterade regeringens kompensation av konsumenterna för vinterns höga elpriser visar högst konkret vart lappandet och lagandet har fört den svenska elmarknadsmodellen. Till vägs ände.

Det är hög tid att skapa en elmarknadsmodell som levererar el och nytta för konsumenter, företag och samhällsbärande verksamhet. En förutsägbar och allmänt respekterad elmarknadsmodell som fungerar utan att lagstiftarna går in och temporärt rättar till misshagligheter med diverse stödpaket och subventioner.
II Till artikeln II https://www.di.se/debatt/debatt-mal-och-ansvar-for-leveranssakerhet-nyckeln-for-en-ny-elmarknadsmodell/ II

Våra medlemsföretag behöver pengarna

februari2021overrullning.png Tidningen Energi februari 2021
Lokalkraft Sverige är en sammanslutning av 35 medlemsföretag från energibranschen, varav praktiskt taget alla är kund- eller medborgarägda och driver elnät.
– Våra medlemmar har oftast inte utnyttjat överrullningspengarna, men de kan komma att behöva använda dem i framtiden för att kunna säkra leveranserna, till exempel genom att vädersäkra näten, säger Erik von Hofsten, vd på Lokalkraft Sverige.
Han menar att regleringar och lagar oftast är skrivna med utgångspunkt från de större företagen som har högre avkastningskrav.
– Våra medlemsföretag styrs av kunder och medborgare, där investeringarna ständigt anpassas efter lokalsamhällets behov. Att regleringen inte tar hänsyn till detta utan utgår från att alla elnätsföretag styrs av kapitalavkastningen medför att det blir onödigt krångligt och dyrt att rapportera uppgifter som i praktiken inte behövs.
Erik von Hofsten lyfter också fram två ytterligare synpunkter: perioden för överrullning bör förlängas från 8 till 16 år och redovisningskraven får inte bli för administrativt betungande.
– Rapporteringen bör bygga på de befintliga IT-stöd vi har så att vi inte ständigt behöver utveckla nya systemstöd.

Krävs tydligare mål för svensk elförsörjning

201008Aftonbladet.jpg Debatt i Aftonbladet 201008
REPLIK. Det är dags för politiken att bestämma hur hög leveranssäkerhet vi ska ha i Sverige. Och vem som har ansvaret för att kunderna ska få den el de behöver.

Utan mål och ansvar kommer energimarknaden att fortsätta vara ett lapptäcke av kortsiktiga politiska åtgärder.

Vi håller med Lars Hjälmered, Camilla Brodin och Arman Teimouri om att ”det måste vara slut på dyra krisutryckningar som slår hårt mot både hushåll och företag”.

Samtidigt ser vi att den livaktiga diskussionen om kapacitetsbrist och elbrist handlar om en rad olika underliggande utmaningar och problem. Vissa problem är exempelvis mycket lokala, medan andra handlar om hela det nordiska elsystemet.

Frågan är vilken roll som politiken ska spela för att styra det här mycket komplexa systemet, och vad som kan lösas marknadsmässigt.

En utgångspunkt för politiken borde vara frågan om leveranssäkerhet. När den väl är definierad kommer det att bli tydligare vilka ytterligare politiska åtgärder som eventuellt behövs och hur regleringarna av marknaderna behöver utvecklas.

Vi har hittills i Sverige tagit en hög leveranssäkerhet för given. Så given att ett nationellt mål för leveranssäkerhet av el saknas trots att branschen efterlyst det i många år. Sedan avregleringen av elmarknaden på 90-talet har politiska beslut i stället mest inneburit begränsningar för elförsörjningen i form av höjda skatter överlag och beslut om minskade intäkter för elnätbolagen av tillsynsmyndigheten, Ei.

Sammantaget har politiska beslut lett till att marginaler och leveranssäkerhet minskat för hela elförsörjningen. Som läget är i dag behövs ett omtag och en bra start vore ett tydligt nationellt mål för vilken leveranssäkerhet för el vi ska ha. Ett sådant mål behöver också ha en tydlig ansvarig instans, förslagsvis Svenska Kraftnät, SvK.

I den debatt om elnätsregleringen som nu pågår finns det en risk att barnet slängs ut med badvattnet.

Frågan om huruvida eljättar har tillåtits rulla över stötande stora belopp mellan olika reglerperioder får inte skymma en annan verklighet. Nämligen att det finns små och medelstora kund- och medborgarägda elbolag som använder överrullningen på ett ansvarsfullt sätt och som behöver den för att kunna utveckla verksamheten utifrån kundernas, det vill säga ägarnas, önskemål och behov.

Det är sannolikt så att inte alla kund- och medborgarägda elbolag kommer att använda överrullningspengarna men de bör ha möjlighet att göra det för att investeringar i elnäten inte ska behöva skjutas på framtiden. Långsiktighet och kontinuitet för elbolagen gynnar elkunderna.

Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, nätexpert Lokalkraft Sverige
II Till artikeln II https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vAQkom/kravs-tydligare-mal-for-svensk-elforsorjning II

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2022

Den 7 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Medlemsmöte med Helene Biström om Sveriges elutmaningar

kriegers-flak_1x1_357x357_90.jpg ”Alla fossilfria energislag kommer att behövas. Om vi ska uppnå net zero koldioxidutsläpp så snart som möjligt så behöver vi kärnkraft.” Det sa Helene Biström, chef för Vattenfalls vind- och solkraft samt batteriutveckling, när hon träffade Lokalkraft Sveriges medlemmar vid ett samtal på webben den 15 oktober.

Helene menar också att elen måste ha en prissättning som hushållen upplever som överkomlig, för att inte förtroendet för den rådande elmarknadsmodellen ska skadas allvarligt. För att åstadkomma detta behöver överföringskapaciteten i Sverige bli mycket bättre och tillstånd till nya vindkraftsetableringar underlättas.

Stora förhoppningar knyts till den havsbaserade vindkraften. Helene Biström berättade att den installerade havsbaserade vindkraften i Europa ska fyrdubblas till år 2030 från idag och återigen fyrdubblas till år 2050. ”För den situation när kusterna inte räcker till så pågår redan utveckling av teknik för att etablera flytande parker längre ut till havs.”

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277