Meny

Pressmeddelande

Lokalkraft Sverige bekräftat av infrastrukturdepartement som nationell DSO-organisation

PRESSMEDDELANDE 2021-04-19

- kan nu företräda medlemmarna i den nya EU DSO-enhetens arbete

Lokalkraft Sverige kommer att kunna representera sina medlemsföretag i den nya EU DSO-enhet som kommer att utarbeta nätkoder och riktlinjer för elnätverksamhet i hela EU. Det står klart sedan infrastrukturdepartementet bekräftat Lokalkraft Sverige som en nationell DSO-organisation.
- Jag är mycket nöjd, nu kan vi hjälpa våra medlemmar i det viktiga arbetet att påverka utformningen av den framtida elmarknaden, säger Erik von Hofsten, vd i Lokalkraft Sverige.
- Det decentraliserade energisystem som nu växer fram kännetecknas i allt högre grad av förnybar energi och förändrad användning av elnätet. Det gör elnätsbolagen än mer till spindeln i nätet för det framtida energisystemet. Eftersom medlemskapet i den nya EU DSO-enheten är förbehållet DSO:er, var de svenska statsmakternas besked mycket välkommet, säger Erik von Hofsten.
Enligt artikel 52 i elmarknadsförordningen (Förordningen) ska en ny EU-organisation skapas, den så kallade EU DSO-Enheten (Enheten). Denna organisation har tillkommit för att regionala- och lokala elnätsbolag (DSO:er) kan delta direkt i utarbetandet av europeiska genomförandeakter, nätkoder och ramverksriktlinjer som ska tas fram för att utveckla och fullborda den europeiska inre marknad för energi.
För att kunna representera medlemsföretag i Enheten samt, hos Enhetens Secretary General, kunna ansöka om status som observatör i styrelsen (artikel 54-2-b) föreskriver Förordningen i artikel 52 (1) att medlemsstaterna genom att intyga att föreningar är nationella DSO-organisationer bekräftar rätten till representation för de organisationer som är auktoriserade av deras medlemsföretag.

För ytterligare information, kontakta
Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige, 073-848 20 30

Handslaget - en mer kundvänlig elmarknad.

PRESSMEDDELANDE 2020-10-01

41 bolag visar vägen

Efter drygt tio år av utredningar, rusande teknikutveckling och parallella
reformer på nationell- och europeisk nivå så har tiden sprungit ifrån idén
om en elhandlarcentrisk modell (ECM). Idag presenterar därför 41 lokala
och regionala elbolag alternativa förslag, med kunden i fokus.


- I den historiskt stora expansionen av Sveriges elsystem vi nu står inför kommer elnäten att spela en helt avgörande roll för att nå klimatmål och energiomställning. Då måste vägen framåt vara tydlig, effektiv och utformas utifrån ett kundperspektiv, säger Johan Lindehag, vd i Ellevio och en av aktörerna bakom rapporten ”Handslaget - en mer kundvänlig elmarknad”.

Under de år som ECM planerats har motståndet vuxit sig starkare från allt fler aktörer. Den kritik som lyfts fram är i huvudsak inom följande områden: energiskatten, Sveriges försvar, den personliga integriteten, kreditrisker, missade klimatmål och krångel för kunder. En gemensam nämnare i kritiken mot reformen är att kundperspektivet försvunnit och att reformen, som var en god idé år 2009, med tiden blivit föråldrad.

Trots att klimat- och energiomställningen bör ge elnätsföretagen en mer framträdande roll planeras reformen om ECM. Den skulle tvärtom ge elnätsbolag en mer undanskymd plats i elsystemet och i samhället i stort. Energimarknadsinspektionen har beskrivit reformen som den största förändringen på elmarknaden sedan avregleringen år 1996. En förutsättning för att kunna genomföra ECM är att det samlas data om Sveriges elförbrukning, elkunderna och deras vanor i en central hubb.

- Närheten till kunden ska vara utgångspunkten för framtidens elmarknad och den närheten har det lokala lbolaget. När det gäller den centrala elmarknadshubben så motverkar den kundens kontakt med lokala elbolaget. Resultatet är en konsolidering på elmarknaden där kunderna förlorar kontakten med en lokalt förankrad aktör. Detta kommer att drabba kunder och den lokala energiomställningen. Dessutom är den lämplig ur både säkerhets- och integritetssynvinkel, enligt tunga myndigheter som Försvarsmakten och Datainspektionen. Elmarknadshubben är mycket dyr, integritetskränkande och passé, säger Erik von Hofsten, vd i Lokalkraft Sverige.

De utmaningar som fortfarande finns kvar sedan ECM och elmarknadshubben började utredas kan åtgärdas - utan att göra om elmarknaden. Dessa rör fullmaktshantering, elfakturans utformning, anvisningsavtal och statistikproduktion. Rapporten visar att dessa problem kan lösas betydligt effektivare än genom den omvälvande reformen ECM med tillhörande elmarknadshubb. Med åtta konstruktiva förslag pekar rapporten på hur Sverige kan möta utmaningar på slutkundsmarknaden, samtidigt som konkurrenskraft, energiomställning och klimatmål säkras. Förslagen sätter kunden i fokus och tar hänsyn till övriga reformer, pågående initiativ och generella samhällsförändringar på elmarknaden:
• Enklare och effektivare hantering av fullmakter genom reglering och tillsyn från energimarknadsinspektionen
• Dyra anvisningsavtal kan upphandlas eller regleras prismässigt utifrån spotpriset
• Förenklingar av fakturor genom en branschgemensam dialog med Energimarknadsinspektionen
• Statistikproduktionen kan förbättras och förenklas utifrån pågående förenklingsarbete

Om rapporten: Rapporten ”Handslaget - en mer kundvänlig elmarknad” har tagits fram av 41 lokala och regionala elbolag med en lång samlad erfarenhet av Sveriges elsystem. Rapporten är även ett resultat av dialoger med viktiga intressenter till reformen.

Energidagarna 18-19 april 2024

Knistad2020.jpg Välkommen till årets Energidagar som Lokalkraft Sverige genomför på Knistad konferens, utanför Skövde. Vi har ett brett program med programpunkter som är högaktuella för våra medlemmar. Ämnen som vi belyser vid Energidagarna:
Arbetet med cybersäkerhet, Elberedskap, nätutvecklingsplaner, aktuella regelverksfrågor, automatiserad datanalys för bättre insikt i kundernas beteende, energigemenskaper, flexibilitet från oberoende aggregatorer och energins roll i samhällsbygget.
Här finner du inbjudan och program

Ljusa dagar för lokala européer

Cedec230622.jpg

Under årets längsta dagar samlades medlemmar i CEDEC, samverkansorganisationen för lokala energibolag i Europa, i Stockholm för styrelsemöte och föreningsstämma. Lokalkraft Sverige var värd för programmet tillsammans med Elinorr och Stadsnätsföreningen.
Bland annat besöktes Lokalkrafts medlemsföretag Boo Energi, som var först i landet med att installera ett energilager kopplat till sitt lokala nät. Vd Per Svenningsson berättade at Boo nu planerar att gå vidare med ännu kraftfullare lagringslösningar och samtidigt utvecklar affärslösningar där vinsterna från effektivare energiförbrukning delas med kunderna. I gengäld får Boo styra förbrukningstiden. Ännu ett exempel på hur lokala energibolag kan vara snabba och väl i linje med kundernas krav!

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2023

Den 20 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.

Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Tord Rixborn slutade efter åtta år i styrelsen och ersattes av Per Svenningsson, vd i Boo Energi. Övriga styrelsen omvaldes och den består nästa år av följande medlemmar:

• ordförande Anders Mannikoff, vd Herrljunga Elektriska AB
• vice ordförande Mats R Andersson, vd Grästorp Energi
• Susanne Ernfridsson, vd Härryda Energi
• Krister Hillefors, vd Västra Orusts Energitjänst
• Håkan Rannestig, vd Österlens Kraft AB
• Per Svenningsson, vd Boo Energi

Adjungerade till styrelsen:

• Erik von Hofsten, vd Lokalkraft Sverige
• Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Vi vill veta vad du tycker

Just nu genomför vi på Lokalkraft en kundundersökning. Under januari till mars månad kanske det är just du som blir uppringd för en intervju med frågor angående din elnätsleverantör. Dina synpunkter kommer att ingå i ett forskningsprojekt och är oerhört viktiga för elnätsföretagens framtida utvecklingsarbete. Vi är mycket tacksamma om du vill delta i undersökningen. Intervjun tar ca 5 minuter i anspråk och du är självfallet helt anonym. Vår samarbetspartner för marknadsundersökningar är Supportföretaget TMJ Group AB.

Regelverket för icke-koncessionspliktiga nät

I juli 2017 trädde elsäkerhetslagen (2016:732) i kraft. Delar ur ellagen lyftes då ut i ny lag för att uppnå en mer renodlad lagstiftning runt elsäkerhet respektive elmarknad. Någon ny elmarknadslag har dock inte tagits fram utan ändringarna har i stället införts i återstoden av ellagen (1997:857).
När ett och samma tekniska system regleras genom flera lagrum uppstår alltid en risk att respektive lagrum skickar oförenliga eller motstridiga styrsignaler till de intressenter som bestämmelserna ska stödja och reglera.
En arbetsgrupp inom Lokalkraft Sverige har analyserat problemställningen och skrivit ett brev till elsäkerhetsverket med begäran om förtydliganden.
Brevet i sin helhet kan läsas här

Föreningsstämma och Energidagar i Knistad den 20-21 april

Vi håller stämma den 20 april kl 10.00 och därefter är det våra populära Energidagarna från lunch till lunch den 20-21 april. Kom och träffa branschkollegor! Vi återkommer med programpunkterna i januari.

Presentationerna från Höstmötet 2022

Presentationerna som visades vid Höstmötet 20 oktober 2022 i Herrljunga hittar du innanför inloggningen under rubriken Presentationer. Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlemsföretag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2022

Den 7 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Medlemsmöte med Helene Biström om Sveriges elutmaningar

kriegers-flak_1x1_357x357_90.jpg ”Alla fossilfria energislag kommer att behövas. Om vi ska uppnå net zero koldioxidutsläpp så snart som möjligt så behöver vi kärnkraft.” Det sa Helene Biström, chef för Vattenfalls vind- och solkraft samt batteriutveckling, när hon träffade Lokalkraft Sveriges medlemmar vid ett samtal på webben den 15 oktober.

Helene menar också att elen måste ha en prissättning som hushållen upplever som överkomlig, för att inte förtroendet för den rådande elmarknadsmodellen ska skadas allvarligt. För att åstadkomma detta behöver överföringskapaciteten i Sverige bli mycket bättre och tillstånd till nya vindkraftsetableringar underlättas.

Stora förhoppningar knyts till den havsbaserade vindkraften. Helene Biström berättade att den installerade havsbaserade vindkraften i Europa ska fyrdubblas till år 2030 från idag och återigen fyrdubblas till år 2050. ”För den situation när kusterna inte räcker till så pågår redan utveckling av teknik för att etablera flytande parker längre ut till havs.”

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277